نویسنده = �������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین برخی از شاخص های خونی و بیوشیمیایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) پرورشی در سنین مختلف

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-47

10.22124/janb.2016.3149

مهرداد نصری تجن؛ فروزان باقرزاده لاکانی؛ میگل تکلو