نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سطح مناسب پروتئین جیره ماهی دورگه ماش ماده (Aspius aspius ♀) و سفید نر (♂ Rutilus frisii)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-22

10.22124/janb.2017.3165

سجاد رستمی پور؛ بهرام فلاحتکار؛ ایرج عفت پناه