نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر محیط های کشت مختلف بر تولید ریزجلبک کلرلا (Chlorella sp.) با به کارگیری کودهای کشاورزی تجاری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-60

10.22124/janb.2020.16181.1086

غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع؛ نازنین معتمدی