کلیدواژه‌ها = نانو سم شناسی آبزیان
سمیت کلوئید نانو نقره در ماهی گورخری (Danio rerio): یون ها، نانو ذرات یا هر دو؟

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-68

سید علی جوهری؛ لیلا حبیبی؛ سیده ژینو حسینی