پروفایل اسید چرب و ثبات اکسیداسیونی روغن استخراجی از ضایعات ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)در جریان پروسه انحلال و ترسیب ایزوالکتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی پروفایل اسید چرب روغن استخراجی از ضایعات ماهی قزل­آلای رنگین­کمان در جریان پروسه انحلال و ترسیب ایزوالکتریک اسیدی و بازی و بررسی ثبات اکسیداسیونی روغن استخراجی در طی 45 روز  نگهداری در یخچال انجام شد. پروفایل اسید چرب استخراجی پس از متیل استر­ کردن با دستگاه گازکروماتوگراف  بررسی شد. برای بررسی ثبات هیدرولیتیکی و اکسیداسیونی، مقادیر اسیدهای چرب آزاد، پراکساید و تیوباربیتوریک اسید در فواصل زمانی 15 روز، اندازه­گیری شدند. تعداد 23 نوع اسید چرب در روغن استخراجی با تیمار اسیدی، خنثی و نمونه شاهد شناسایی شدند. تیمار اسیدی و بازی در جریان انحلال و ترسیب ایزوالکتریک، تأثیر معنی­داری بر پروفایل اسید چرب و محتوای اسیدهای چرب بلند زنجیره نداشت. نسبت اسیدهای چرب امگا-3 به امگا-6 در تیمار اسیدی و بازی به ترتیب 148/0 و 172/0 به دست آمد. شاخص آتروژنیک و ترومبوژنیک در تیمار اسیدی و بازی به ترتیب 223/0، 380/0 و 202/0، 347/0 بود. روغن­های استخراجی در طی مدت نگهداری در یخچال، از ثبات اکسیداسیونی خوبی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fatty acid profile and oxidation stability of oil extracted from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by-product by isoelectric solubilization/precipitation

نویسندگان [English]

  • Farideh Flahatgar Khomairan
  • Eshagh Zakipour Rahimabadi
  • Hanieh Rostamzad
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
چکیده [English]

This work was conducted to study the fatty acid profile of oil extracted from rainbow trout by-product by isoelectric solubilization/precipitation and its oxidation stability during 45 days refrigerated storage. After extraction and methylation of extracted oil, fatty acid profile was determined by gas liquid chromatography. Free fatty acid, peroxide value and thiobarbituric acid were measured in 15-day intervals to determine the hydrolytic and oxidation stability during 45 days. Twenty three  fatty acids were identified in acidic, basic and control samples. Extraction of oil by acidic and basic Isoelectric solubilization/precipitation affected neither the fatty acid profile  nor the content of ling chain fatty acids. n-3/ n-6 ratio were 0.148 and 0.172 in acidic and basic treatments, respectively. Atherogenic index and thrombogenic index in acidic and basic treatments were found to be 0.223 and 0.380, as well as 0.202 and 0.347, respectively. The extracted oils were stable to oxidation during 45-day storage in refrigerator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isoelectric Solubiliation/precipitation
  • Fatty acid profile
  • Oil Extraction
  • Oxidative stability