مقایسه فصلی آنزیم های کبدی و پارامترهای خونی فیل ماهیان پرواری در پن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان

3 مدیریت ماهیان خاویاری استان گلستان

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی فاکتورهای خونی فیل ماهیان 3 تا 4 ساله پرورشی در پن در مرکز صید و فراوری آشوراده (چالاشت) واقع در حوضه جنوبی دریای خزر، در فصول مختلف سال طراحی و انجام شد. به این منظور، نمونه برداری از خون 10 قطعه فیل ماهی پرورشی در هر فصل از هر یک از پن­های تحت مطالعه (سه عدد پن) با وزن متوسط (g 32/757 ± 01/2698) و میانگین طول کل ( cm53/5 ± 98/77) انجام و میزان آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، آلکـالین فسفاتاز و تعداد کل یاخته­هـای قرمز و تعداد کل یاخته­های سفید، هماتوکریت و هموگلوبین، شاخـص­های یاخته­های قرمز در فصول مختلف سال اندازه­گیری (از پاییز 1393 تا تابستان 1394) شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی­داری در سطوح آنزیم­ها در فصول مختلف وجود داشت (05/0>P). پایین­ترین میزان فعالیت آنزیم­های آمینوتراسفرازی و آلانین آمینوترانسفراز در فصل پاییز مشاهده گردید. به استثنای متوسط غلظت هموگلوبین ذره­ای که در بهار در بالاترین حد قرار داشت، مابقی پارامترهای خونی ذکر شده در پاییز به بالاترین میزان خود قرار داشتند. تعداد گلبول­های سفید (3mm/103× 35/0 ± 67/6)، گلبول­های قرمز (3mm/106 × 01/0 ± 97/0) و مقادیر هموگلوبین (g/dL 15/0 ± 96/6) در فصل زمستان و سطوح هماتوکریت (62/0 ± 80/21%)، متوسط حجم سلول قرمز و متوسط هموگلوبین ذره­ای به­ترتیب fL 87/3 ± 50/187 و pg/cell 45/1 ± 36/63 در بهار پایین بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص­های خونی در فصل­های مختلف دارای نوسان بوده، می­تواند به­ عنوان شاخص­های سلامت در این ماهیان مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal comparative of blood factors in farmed Beluga (Huso huso) in pen culture

نویسندگان [English]

  • Mina Rangraz 1
  • Hojatollah Jafaryan 2
  • Kiavash Golzarian pour 1
  • Seyyed Mostafa Aghilinejad 3
1 Department of Biology, Faculty of Science, University of Gonbad Kavoos, Gonbad Kavoos, Golestan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavoos, Gonbad Kavoos, Golestan, Iran
3 Sturgeon Management of Golestan Province, Iran
چکیده [English]

This study designed to evaluate blood parameters of 3-4 years Huso huso on pen in the center of the fishing and processing Ashuradeh (Chalasht) from the Gorgan Bay in different seasons.Blood samples from 10 Huso huso withaverage weight2698.01 ± 757.32 g and length 77.98 ± 5.53 cm were collected in each season (autumn 2014 to summer 2015) and activity of alanine transaminase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP) and variation in hematological parameters such as hemoglobin, erythrocyte count, leucocytes count, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) in the blood samples of fish were measured in each season. There is significant difference in the enzymes levels were observed. (P<0.05). The lowest activity of aminotransferases and alanine aminotransferase were also observed in autumn. With the exception of mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) that was the highest in the spring, the other blood parameters mentioned were highest in the autumn. The number of WBC (6.67 ± 0.35×103 mm3), RBC (0.97 ± 0.01×106 mm3) and hemoglobin values (6.96 ± 0.15 g/dl) had its lowest level in winter. But the levels of hematocrit (%21.80 ± 0.62), hemoglobin, MCV and MCH values respectively 187.50 ± 3.87 fL and 63.36 ± 1.45 pg/cell showed the lowest level in spring. The results of this study showed seasonal variations effect on haematological parameters in Huso huso and should be considered when these parameters are utilized to evaluate fish health status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Seasonal variations
  • Hematology
  • Liver Enzymes
  • Huso huso