دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1396، صفحه 1-70 
مقایسه فصلی آنزیم های کبدی و پارامترهای خونی فیل ماهیان پرواری در پن

صفحه 13-24

10.22124/janb.2017.3152

مینا رنگرز؛ حجت الله جعفریان؛ کیاوش گلزاریان پور؛ سید مصطفی عقیلی نژاد