تأثیر سطوح مختلف محدودیت غذایی بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزل‌آلای ‌رنگین ‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در دو محیط آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات دوره­های کوتاه مدت محرومیت غذایی بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورش یافته در سطوح شوری 5/0 گرم در لیتر (آب شیرین) و 95/1 گرم در لیتر (لب شور) بود. لاروهای ماهی با میانگین وزن 10 ± 300 میلی­گرم به مدت 40 روز تحت سه رژیم غذایی شامل یک گروه با تغذیه پیوسته (شاهد) و دو گروه دیگر S2 + F5 و S2 + F2 (F: تغذیه و S: گرسنگی) قرار گرفتند. نتایج عملکرد رشد نشان داد که تفاوت معنی­دار آماری بین تیمارهای مختلف وجود دارد (05/0P<). بیشترین وزن نهایی در تیمار شاهد با تغذیه مستمر (13/23 ± 47/1935میلی­گرم) به دست آمد. نتایج نشان داد که نسبت کارایی پروتئین، چربی و انرژی لاشه به­ طور معنی­داری در تیمار شاهد در مقایسه با تیمارهای آزمایشی ارتقاء یافته است (05/0P˂). بیشترین میزان نسبت کارایی پروتئین، چربی و انرژی در تیمار شاهد به ترتیب 70/1، 26/5 و 56/0 بود. در پایان آزمایش، آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی بدن انجام شد. بیشترین میزان پروتئین خام در تیمار شاهد به میزان 65/74% و کمترین آن در تیمار S2 +F2 به میزان 72/59% به دست آمد. نتایج نشان داد محرومیت غذایی در مرحله لاروی پرورش، اثر منفی بر عملکرد رشد و ترکیبات بدن دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of feed restriction on growth performance and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae cultured in two different water circumstances

نویسندگان [English]

  • Hossein Adineh 1
  • Hojatolah Jafaryan 1
  • Mehdi Soltani 2
  • Mohammad Farhangi 1
  • Samira Jafaryan 1
1 Department of Fisheries, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Golestan, Iran
2 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of short term starvation periods on growth, feed efficiency and chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae cultured at two salinity levels; 0.5 ppt (fresh water) and 1.95 ppt (brackish water). Fish larvae averaged 300 ± 10 mg in weight were exposed to three different feeding regimes for 40 days: one group (control) which continuously fed and the two other groups including T1 (5 days feed + 2 days starvation) and T2 (2 days feed + 2 days starvation). The growth performance results indicated that there are significant differences (P<0.05) between the treatments. The maximum body weight (1935.47 mg) was obtained in control group. These results indicate that protein, lipid and energy efficiency ratio in control group were significantly enhanced in comparison with T1 and T2 (P<0.05). The highest PER, LER and EER amounts (1.70, 5.26 and 0.56, respectively) were also obtained in control. Body composition was also analyzed at the end of the experiment. The highest and lowest crude protein levels were obtained in control (74.65%) and T2 (59.72%), respectively. The results showed that food deprivation has a negative impact on the growth performance and body composition in the fish larval stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish larvae
  • Starvation
  • Water salinity
  • Growth
  • Chemical composition