محتوای اسیدهای چرب در ماهی کوتر ساده (Sphyraena jello) و کوتر دم زرد (Sphyraena flavicauda) در فصول پاییز و بهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، سیستان و بلوچستان

2 گروه اقیانوس‌شناسی شیمیایی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، سیستان و بلوچستان

چکیده

بررسی ترکیب تغذیه‌ای غذاهای دریایی به جهت توصیه غذایی مهم است. لذا در تحقیق حاضر اسیدهای چرب در ماهی کوتر بررسی شد. ماهی کوتر ساده و دم زرد در پاییز و بهار از دریای عمان صید و پس از استخراج چربی و آماده‌سازی پروفیل اسیدهای چرب سنجش شد. سپس شاخص‌های سلامت چربی محاسبه شد. اسیدهای چرب اشباع در هر دو گونه در فصل بهار بیش از پاییز بـود (05/0>P). بیشترین مـیزان اسیـدهای چــرب تک غیراشبـاع در فصــل پاییز دیـده شد (05/0>P). مجمــوع EPA + DHA در ماهی کوتر ساده و کوتر دم زرد در فصل بهار کمترین و در فصل پاییز بیشترین بود (05/0<P).  اسیدهای چرب امگا 3 در فصل پاییز در هر دو گونه بالاترین مقدار را به خود اختصاص می داد  و اختلاف معنی‌داری با فصل بهار در هر دو گونه داشت (05/0>P). شاخص ترومبوژنز در بهار در کوتر ساده بالاترین مقدار بود (24/0 ± 62/0) و با فصل پاییز و نتایج هر دو فصل کوتر دم زرد اختلاف معنی‌داری داشت (05/0>P). چون فصل تخم‌ریزی  این دو گونه در بهار تا تابستان است، اختلافات مشاهده شده می‌تواند به دلیل نیازهای جنسی ماهی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The fatty acid profile of Pickhandle barracuda (Sphyraena jello) and Yellowtail barracuda (Sphyraena flavicauda) in autumn and spring

نویسندگان [English]

  • Ali Taheri 1
  • Isac Ibrahimzadeh Alahabad 1
  • Mir-Mehdi Zahedi 2
1 Fisheries Department, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Sistan & Baluchistan, Iran
2 Chemical Oceanography Department, Chabahar Maritime University, Chabahar, Sistan & Baluchistan, Iran
چکیده [English]

Biochemical composition of seafood is important in order to present some nutrition recommendations. In this study, the fatty acid composition of barracuda was investigated. Pickhandle barracuda (Sphyraena jello) and Yellowtail barracuda (Sphyraena flavicauda) were caught in autumn and spring from the Oman Sea during 2015 Total saturated fatty acids (SFAs) in both species were higher in spring (P<0.05) than in autumn. The most monounsaturated fatty acids (MUFA) were found in autumn (P<0.05). Sum of EPA + DHA was the least in spring, while highest in autumn. The omega 6 content in the Pickhandle barracuda in autumn did not show any significant difference in comparison with that of Yellowtail barracuda in spring (P>0.05). The most omega 3 fatty acid in both species was observed in specimens caught in autumn and had a significant difference with that of the spring (P<0.05). The maximum n-3/n-6 ratio was found in Pickhandle barracuda in spring (9.33 ± 0.53). Thrombogenecity index in Pickhandle barracuda in spring was the highest (0.62 ± 0.24) (P<0.05). Barracuda spawning starts from spring through summer, so, significant differences in the biochemical content may be due to the sexual requirements and also the nutrition conditions as well as the availability of food items. In conclusion, both barracudas are valuable in the human health nutrition especially in adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pickhandle Barracuda
  • Yellowtail Barracuda
  • fatty acid
  • Thrombogenesis