شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و بازماندگی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره‌های سرخارگل (Echinacea angustifolia) و مرزنجوش (Origanum majorana)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

2 گروه دامپروری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف عصاره‌های سرخارگل (Echinacea angustifolia) و مرزنجوش (Origanum majorana) بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و بازماندگی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام گرفت. هفت جیره آزمایشی حاوی صفر (برای گروه کنترل)، 1/0، 2/0 و 4/0 درصد سرخارگل و 1/0، 2/0 و 4/0 درصد مرزنجوش تهیه گردید. بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 3/0± 6/2 گرم به صورت تصادفی به 7 گروه (در 3 تکرار) تقسیم و به مدت 4 هفته با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. در انتهای دوره آزمایش، شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و بازماندگی محاسبه گردید. درپایان آزمایش شاخص‌های رشد و تغذیه‌ای مانند نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، درصد افزایش وزن بدن، کارایی غذایی، میانگین وزن نهایی و کارایی پروتئین به طور معنی­داری تحث تأثیر سطوح مختلف عصاره‌های این گیاهان قرار گرفتند (05/0>P). تیمارهای مورد آزمایش هیچ گونه تأثیر معنی­داری بر روی طول نهایی و ضریب چاقی نداشتند (05/0<P). با این وجود ضریب چاقی در سطوح بالاتر عصاره‌های گیاهی افزایش یافت. در طول آزمایش هیچ‌گونه مرگ و میری مشاهده نشد. در ماهیان تغذیه شده با مرزنجوش رگرسیون شاخص‌های SGR و FCR و سطوح عصاره ارتباط معنی‌داری نشان داد (05/0>P). با توجه پارامترهای رشد و تغذیه‌ای در این آزمایش، می‌توان گفت که میزان 2/0 درصد عصاره سرخار گل و 1/0 درصد مرزنجوش در جیره می‌توانند موجب بهبود عملکرد رشد این ماهی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth indices, feeding efficiency and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets containing different levels of Echinacea angustifolia and Origanum majorana extracts

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Sotoudeh 1
  • Fatemeh Mardani 1
  • Marziyeh Jafari 1
  • Hasan Habibi 2
  • Seyed Hossein Moradyan 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Bushehr, Iran
2 Department of Animal Husbandry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Bushehr, Iran
3 Iranian Fisheries Science Research Institute, Shahid Motahary Coldwater Fishes Genetic and Breeding Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Yasouj, Kohkiloyeh and Boirahmad, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of different levels of Echinacea angustifolia and Origanum majorana extracts on growth performance, feed efficiency and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles. Seven experimental diets with 0 (control), 0.1, 0.2 and 0.4% E. angustifolia and 0.1, 0.2 and 0.4% O. majoranawere prepared. Fish with initial weight 2.6 ± 0.3 g were randomly divided into 7 groups in triplicates and were fed with experimental diet for 4 weeks. At the end trial, the growth parameters, feed efficiency and survival were calculated. Growth and feed indices such as specific growth rate (SGR), Feed conversion ratio (FCR), weight gain, feed efficiency, average final weight, protein efficiency ratio were significantly affected by different levels of plant extracts (P<0.05). Experimental treatments were not significantly affect on condition factor and final length (P>0.05). However, condition factor was higher in fish fed higher levels of plant extracts. No mortality was observed during the experiment. Regression analyses showed relationship between SGR and FCR in fish fed O. majoranaextracts(P<0.05). According to the results of growth parameters and feed efficiency, it can be concluded that dietary 0.2% extract of E. purpurea and 0.1% of O. majorana have growth enhancement effects in this fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • Echinacea angustifolia
  • Origanum majorana
  • Medicinal plants