تاثیر بتائین جیره بر عملکرد تولید‌مثلی مولدین نر و ماده سورم (Heros severus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

چکیده

این مطالعه با هـدف تاثیر ­­بتائین جیره بر فاکتورهای همـاوری، درصد تفریخ تخـم، درصد بازمـاندگی لارو و فاصـله بین تخـم­­ریزی­های متوالی در ماهی سورم Heros severus انجام شد. آزمایش با 3 گروه غذایی شامل: تیمار اول یا شاهد شامل غذای­کنستانتره بدون افزودن بتائین، تیمار دوم شامل غذای­کنستانتره به همراه 5 گرم بتائین به ازای هر کیلوگرم غذا و تیمار سوم شامل غذای­کنستانتره به همراه 10 گرم بتائین به ازای هر کیلوگرم غذا و هر تیمار با 4 تکرار انجام شد. در این پژوهش 12 جفت ماهی مولد نر و ماده سورم در 12 مخزن شیشه­ای با حجم 50 لیتر و در دمای 1 ± 28 درجه سانتی­گراد حداقل یک ماه قبل از شروع تحقیق نگهداری شدند. غذادهی 2 بار در روز و با فاصله زمانی 8 ساعت صورت گرفت. بیش­ترین هماوری کاری با میانگین 4/655 عدد تخم در تیمار سوم و بیشترین درصد تفریخ  79/98 و درصد بازماندگی لارو با 58/94 در تیمار دوم مشاهده شد که با تیمار اول (شاهد) اختلاف معنی­داری داشت. کمترین فاصله بین تخم­ریزی­های متوالی با میانگین 31/7 روز نیز در تیمار دوم مشاهده شـد که با تیمار شاهد و تیمار سـوم اختـلاف معنی­داری نشان داد (05/0P≤). در نتیجـه­گیری کلی می­توان بیان نمود که استفاده از 5 گرم بتائین به ازای هر کیلوگرم غذا سبب افزایش کارایی تولیدمثل و کاهش مدت زمان لازم برای تخم­ریزی در ماهی سورم می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary Betaine in diet on reproductive performance of Severum (Heros severus)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Mousavi
  • Adeleh Haidari
  • Elmira Salahshouri
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of dietary betaineon fecundity, fertilization, hatching, larvae survival rates and interval times among continuous spawning in the Golden Severum, Heros severus. For this purpose, three experimental diet treatments were applied to Severum brood stocks as follow: an ornamental commercial diet without betaine (control diet), the commercial diet with 5g betaine per kg food (treatment 2) and the commercial diet with 10g betaine per kg food (treatment 3). Four replicates were used in this trial. In this study, 12 pairs of spawning Severum fish has been kept in 12 aquariums with 50 liters volume, in 28 ± 1°C. Feeding were two times a day. The highest fecundity with average of 655.4 eggs were observed in treatment 3 and the highest hatching rate and larval survival rate respectively 98.79 and 94.58 were observed in treatment 2 which were significantly different from the control (P≤0.05). The shortest interval times between continuous spawning with average of 7.31 days was observed in treatment fed with 5g betaine per kilogram diet which was significantly different from the other treatments. In summary, it can be concluded that using betaine with 5 g per kg diet can make a positive increasing in reproductive performance in Severum fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golden Severum
  • Betaine
  • Diet
  • Fecundity
  • Hatching rate
  • Larvae survival