اثر سطوح مختلف کلم قرمز (Brassica oleracea) به عنوان رنگدانه طبیعی در تغییر رنگ پوست و شاخص های رشد ماهی سوروم (Heros severus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، گیلان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

چکیده

با توجه به اثرات رنگدانه جیره بر رشد و بازار­پسندی ماهی، این مطالعه با هدف تعیین اثر سطوح مختلف رنگدانه کلم قرمز بر عملکرد رشد و رنگ ماهی سوروم (Heros severus) انجام پذیرفت. در این آزمایش چهار سطح از پودر کلم قرمز شامل مقادیر صفر، 2، 4 و 6% در جیره غذایی ماهی سوروم در نظر گرفته شد. این آزمایش به مدت 8 هفته انجام شد. تعداد 120 عدد ماهی با میانگین وزنی 4/1 ± 73/9 گرم به­طور کاملاً تصادفی بین 12 مخزن توزیع شدند. در پایان آزمایش تغییر رنگ پوست ماهیان با کمک مدل Lab (نرم افزارAdobe photoshop ) و با سنجش پارامترهای L*، a* و b* مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ماهیانی که با جیره غذایی 4 و 6% پودر کلم قرمز تغذیه شدند، تغییر رنگ محسوسی نشان دادند و از لحاظ آماری اختلاف معنی­داری با دیگر تیمار­ها داشتند (05/0>P). سطوح 4% پودر کلم قرمز علاوه بر تغییر رنگ مطلوب، سبب افزایش شاخص­های رشد مانند درصد افزایش وزن بدن (3/7 ± 51/57%)، درصد بازده غذایی (8/16 ± 88%)، نرخ رشد ویژه (01/0 ± 70/0 درصد در هر روز) و درصد بقا (100%) ماهی سوروم شد. این مطالعه نشان می­دهد که کاربرد رنگدانه کلم قرمز در سطوح 4% موجب افزایش شاخـص­های رشد ماهی سوروم شده است و برای افزایش بازار­پسنـدی به تولید­کنندگان ماهیان زینتی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different level of red cabbage (Brassica oleracea) as natural pigment on skin coloration and growth of Severum (Heros severus)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Asadi Sharif 1
  • Hamid Allaf Noveirian 2
1 Young Researchers and Elite Club, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Guilan, Iran
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
چکیده [English]

Considering the effect of dietary pigment on growth and market acceptability, this study was conducted to determine the effect of different levels of red cabbage powder on growth performance and coloration of Severum (Heros Severus). In this experiment, four levels of red cabbage powder i.e. 0, 2, 4 and 6% were added to the diet for 8 weeks. One-hundred and twenty fish with initial average weight of 10 ± 1.4 g were randomly distributed between 12 aquaria. At the end of the trial, the skin color of fish was assessed by the Lab model i.e. L* a* and b* parameters. The fish received 4% and 6% red cabbage in their diet, exhibited significant desirable color compared with the control and 2% treatments (P<0.05). The fish fed with 4% red cabbage powder, exhibited higher body weight gain (57.5 ± 7.3%), feed efficiency (88 ± 16.8%), specific growth rate (0.70 ± 0.01 %/day) and survival rate (100%) than the other treatments. The results of this experiment showed that supplementing diet with 4% red cabbage cause better pigmentation and higher growth rate in fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornamental fish
  • Brassica olerace
  • Anthocyanin
  • Cichlidae