ارزیابی عملکرد رشد، ترکیب بدن و شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با باکتری Lactobacillus rhamnosus ریزپوشانی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

2 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، تهران

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تأثیر پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus ریزپوشانی شده با آلژینات و نشاسته مقاوم ذرت پوشش داده شده با کیتوزان، بر شاخص­های رشد، ترکیب شیمیایی لاشه و شاخص­های خونی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. ماهی قزل­آلای رنگین­کمان با میانگین وزنی 32/0 ± 49/19 گرم به مدت 60 روز با جیره­های غذایی شامل پروبیوتیک ریزپوشانی شده، پروبیوتیک آزاد، جیره حاوی دانک بدون باکتری (کنترل مثبت) و جیره شاهد فاقد پروبیوتیک تغذیه شدند. نتایج نشان داد که میزان ضریب رشد، درصد افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در بین گروه­ها دارای اختلاف معناداری بود و در گروه دریافت کننده پروبیوتیک ریزپوشانی شده، بهترین نتایج حاصل شد (05/0p<). حداکثر پروتئین و چربی لاشه در تیمار دریافت کننده L. rhamnosus ریزپوشانی شده و حداکثر خاکستر لاشه در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0p<). مقدار هماتوکریت و هموگلوبین در تیمار دریافت­کننده پروبیوتیک ریزپوشانی­شده، بیش از گروه شاهد بود. در تعداد گلبول­های سفید و قرمز خون تفاوت معنـاداری مشاهده نشد (05/0p>). نتایج نشان می­دهد که ریزپوشـانی باکتری L. rhamnosus می­تواند منجر به بهبود رشد، ترکیب بدن و برخی شاخص­های خونی در ماهی قزل آلای رنگین کمان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of growth performance, carcass composition and hematological indices in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, fed with encapsulated Lactobacillus rhamnosus

نویسندگان [English]

  • Abdolmohammad Abedian Kenari 1
  • Yalda Hooshyar 1
  • hasan Gandomi 2
  • Hamed Paknejad 3
1 Department of Aquaculture, Faculty of Natural Resources and Marine Science, Tarbiat Modares University, Mazandaran, Noor, Iran.
2 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effect of probiotic bacteria Lactobacillus rhamnosus encapsulated with alginate and resistant starch (Hi maize) coated by chitosan on the growth and hematological indices as well as carcass composition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Rainbow trout fingerlings averaged 19.49 ± 0.32 g in weight were fed with diets containing encapsulated probiotic, free probiotic, and diet containing capsules without bacteria (positive control) as well as control diet without probiotics for 60 days. The results exhibited that there were significant differences in growth rate, weight gain, specific growth rate and feed conversion ratio in different groups. So that, the best results were obtained in the encapsulated probiotic group (p<0.05). The maximum carcass protein and fat were observed in the encapsulated L. rhamnosus treatment, while the maximum carcass ash was in control (p<0.05). The hematocrit and hemoglobin values in the encapsulated probiotic treatment were higher than in control. No significant differences were found in the number of white and red blood cells as well as MCV, MCH and MCHC (p>0.05). Totally, the results suggest that encapsulation of L. rhamnosus can increase the potential for probiotic employing in aquaculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactobacillus rhamnosus
  • encapsulation
  • Growth
  • probiotics
  • Hematological indices
  • Oncorhynchus mykiss