تاثیر جیره حاوی کنجاله کانولا پرتوتابی شده با مایکروویو بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، گرگان، گلستان

چکیده

اثرات جیره­های حاوی کنجاله کانولا پرتوتابی شده با مایکروویو بر عملکرد رشد و تغذیه، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد­ مغذی در بچه فیل­ماهی (Huso huso) با وزن اولیه 43/1 ± 18/31 گرم، طی یک پژوهش 8 هفته‌ای و در قالب یک طرح فاکتوریل 4 × 2 با 8 تیمار، هر یک با  3 تکرار بررسی شد. تیمارها عبارت بودند از تیمار 1: 20% کنجاله کانولا بدون پرتوتابی، تیمار 2، 3 و 4 به ترتیب: 20% کنجاله کانولا پرتوتابی شده با دوز 800 وات در 5 دقیقه، 10 و 15 دقیقه، تیمار 5: 40% کنجاله کانولا بدون پرتوتابی، تیمار 6، 7 و 8 به ­ترتیب: 40% کنجاله کانولا پرتوتابی شده با دوز 800 وات در 5، 10 و 15 دقیقه. نتایج نشان داد تاثیر جیره حاوی کنجاله کانولا پرتوتابی شده با مایکروویو بر میزان وزن نهایی، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذا و رشد روزانه در فیل ماهی معنی­دار بود (05/0p<). بیشترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن، رشد روزانه و نرخ رشد ویژه مربوط به تیمار 4 و کمترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن، رشد روزانه و نرخ رشد ویژه مربوط به تیمار 5 بود (05/0<p). ضریب تبدیل غذایی در تیمار 5 به­طور معنی­دار نسبت به دیگر تیمارهای آزمایشی افزایش یافت (05/0p<). نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در مجموع، اثر درصد کنجاله کانولا و زمان پرتوتابی به طور جداگانه و همچنین، اثر متقابل آن­ها، سبب بروز اختلاف معنی­دار بین شاخص­های رشد به­جز ضریب تبدیل غذایی شد (05/0p<)، اما در مورد ضریب تبدیل غذایی، تنها اثر زمان معنی­دار بود (05/0p<). در طول دوره هیچ گونه تلفاتی مشاهده نشد و بازماندگی 100% بود. جیره کنجاله کانولا پرتوتابی شده با مایکروویو بر میزان پروتئین و چربی لاشه فیل­ماهی اثر معنی­دار ایجاد نکرد (05/0p>)، اما بر میزان خاکستر لاشه اختلاف معنی­دار بود (05/0p<). بر اساس نتایج حاضر، با افزایش زمان پرتودهی، هضم­پذیری پروتئین افزایش یافت (05/0p<). کنجاله کانولا پرتوتابی شده با مایکروویو بر قابلیت هضم چربی و ماده خشک اثر معنی­دار نداشت (05/0p>). پرتوتابی با مایکروویو موجب شد تا کنجاله کانولا تا سطح 40% بدون اینکه هیچ اثر منفی بر رشد و هضم­پذیری پروتئین داشته باشد، در جیره گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of microwave irradiated canola meal on growth, nutrition performance, carcass characteristics and digestibility of nutrients in Huso huso fry

نویسندگان [English]

  • Mahsa Khoshbavar Rostami 1
  • Hossein Oraji 1
  • Hosseinali Khoshbava Rostami 2
  • Sakineh Yeganeh 1
  • Abdolsamad Keramat 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agriculture Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Inland Waters Aquatic Stocks Research Center, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

Effects of diets containing microwave-irradiated canola meal were evaluated on growth, nutrition performance, carcass composition and digestibility of nutrients in Huso huso fry with 31.18 ± 1.43 g in initial weight during 8-week experiment in a factorial design 4 × 2 with 8 treatments, each with 3 replications. Treatments included T1: %20 canola meal without irradiation; T2, T3 and T4: 20% irradiated-canola meal at 800 watts for 5, 10 and 15 min respectively; T5: 40% canola meal without irradiation; T6, T7, and T8: %40 800 watt – radiated canola meal at 5, 10 and 15 min respectively. At the end of the experiment, according to the results, the effects of diet containing microwave-irradiated canola meal on the final weight, weight gain, specific growth factor, feed conversion ratio and daily growth in H. huso fry were significant (p<0.05). The highest final weight, percentage of weight gain, daily growth and specific growth rate were found in T4, while the lowest ones in T5 (p<0.05). Food conversion ratio increased significantly in T5 compared to the other treatments (p<0.05). The results of analysis of variance exhibited that the effects of both canola meal rate (%) and irradiation time and also their interactions caused significant differences in the growth indices except for the coefficient of conversion (p<0.05), but only irradiation time displayed significant effect on food conversion ratio (p <0.05). During the experiment, survival rate was 100%. Microwave-irradiated canola meal diet did not significantly affect the protein and fat contents of the fish carcasses (p>0.05), but showed significant effect on the carcass ash content (p<0.05). According to these results, by increasing irradiation time, the protein digestibility increased (p<0.05). Microwave-irradiated canola meal exhibited no significant effects on fat digestibility and dry matter content (p>0.05). So, it can be added to the diet up to 40% without any unfavorable effect on protein digestibility and growth rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huso huso
  • Canola meal
  • Microwave؛ Digestibility