تاثیر سطوح مختلف پری بیوتیک همزاد قارچ صدفی بر شاخص های ایمنی موکوس ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) در مواجهه با سم کلرپیریفوس در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان

2 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، موسسه تحقیقات شیلات ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، سیستان و بلوچستان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر پربیوتیک قارچ صدفی بر پارامترهای ایمنی موکوس ماهی تیلاپیا در مواجهه با سم کلرپیریفوس بر120 قطعه بچه ماهی تیلاپیا با میانگین وزنی 20 گرم صورت گرفت. بدین منظور به تیمار1(شاهد) غذای بدون پربیوتیک، به تیمار2 غذای حاوی 05/0 درصد پربیوتیک ، تیمار3 غذای حاوی 1/0 درصد پربیوتیک و تیمار4 غذای حاوی 2/0 درصد پربیوتیک به جیره غذایی اضافه شد. پس از پایان دوره تغذیه، ماهیان به مدت 14 روز در مواجهه با سم کلرپیریفوس با غلظت 05/0ppm قرار گرفته و نمونه برداری از موکوس پوست ماهی صورت گرفت. تیمار های آزمایشی بر فسفاتاز قلیایی، آنزیم لیزوزیم، پروتئین محلول و ایمنوگلوبین موکوس تاثیر معنی داری داشت(P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different mushroom levels on immunity indices of tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to chlorpyrifos in experimental condition

نویسندگان [English]

  • Atefeh Iri 1
  • Seyyed Aliakbar Hedayati 1
  • Hamed Paknejad 1
  • Tahereh Bagheri 2
  • Seyed Reza Khaleghi 2
1 Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
2 Offshore Water Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Chabahar, Sistan and Baluchistan, Iran
چکیده [English]

 
Abstract
The aim of this study was to investigate the prebiotic effect of mushroom on the immune indices of tilapia mucus exposed to chlorpyrifos on 120 juveniles tilapia with an average weight of 20 g. So, 4 treatments were considered as (1) control without prebiotics, (2) treatments containing 0.05%, (3) 0.1% and (4) 0.2% of dietary prebiotics. At the end of the feeding period, fish were exposed to chlorpyrifos toxin at a concentration of 0.05 ppm for 14 days and mucus sampling was taken from the fish skin. Experimental treatments exhibited significant effects on alkaline phosphatase, lysozyme, soluble protein, and mucus immunoglobulin (p<0.05). So that, the amounts of alkaline phosphatase, lysozyme and mucus soluble protein were significantly increased in treatments fed with prebiotic-supplemented diets by increasing in prebiotic concentration (40.40 IU/L, 36 Unit/mg Pro and 99.54 µg/100 µL, respectively). However, the amount of mucosal immunoglobulin decreased in these treatments (69 µg/100 µL). Overall, supplementing diets with prebiotic (mushroom powder), leads to enhanced immune system (elevating alkaline phosphatase, lysozyme, immunoglobulin, and soluble protein) when exposed pollutants and stressors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosafety
  • Prebiotics
  • Chlorpyrifos poison
  • Tilapia