اثرات پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus JCM 1136 ریزپوشانی شده بر فراسنجه های خونی و ترکیب شیمیایی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

در این پژوهش ابتدا باکتری­ پروبیوتیک JCM 1136 Lactobacillus rhamnosus به وسیله پوششی از جنس آلژینات سدیم و کیتوزان مورد ریزپوشانی قرار گرفت. سپس، به پلت­های غذایی افزوده و در اختیار بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان قرار داده شدند. به این منظور، تعداد 225 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (17/0 ± 23/6 گرم) در قالب 5 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار در تراف­های کالیفرنیایی به ابعاد cm 15 × 30 × 220 قرار گرفتند. تیمار اول (T1): ماهیانی که با CFU/g 108 × 8/1پروبیوتیک ریزپوشانی شده با آلژینات سدیم تغذیه شدند. تیمار دوم (T2): ماهیانی که با CFU/g 108 × 8/1پروبیوتیک ریزپوشانی شده با آلژینات سدیم-کیتوزان تغذیه شدند. تیمار سوم (T3): ماهیانی که با CFU/g 108 × 8/1پروبیوتیک فاقد کپسول تغذیه شدند. تیمار چهارم (T4): ماهیانی که با کپسول­های ساخته شده با آلژینات سدیم-کیتوزان فاقد پروبیوتیک تغذیه شدند و تیمار شاهد (T5): که با پلت­های تجاری فاقد کپسول و پروبیوتیک تغذیه شدند. در پایان دوره، نتایج نشان داد ماهیانی که در جیره غذایی آن­ها از پروبیوتیک­های ریزپوشانی شده با آلژینات سدیم-کیتوزان استفاده شده بود از نظر فراسنجه­های خونی مانند گلبول­های قرمز، گلبول­های سفید، هموگلوبین و هماتوکریت و نیز میزان پروتئین لاشه نسبت به ماهیان تیمار کنترل و دیگر تیمارها در شرایط بهتری بودند که این تفاوت­ها با ماهیان تیمار کنترل معنی دار بود (05/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of microencapsulated Lactobacillus rhamnosus JCM 1136 probiotics on blood parameters and body composition of rainbow trout

نویسندگان [English]

  • Amir Veisi 1
  • Hossein Ouraji 1
  • Farid Firouzbakhsh 1
  • Gholamreza Rafiee 2
  • Abdolsamad Keramat 1
1 Department of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
2 Department of Fisheries, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

Effects of the microencapsulated Lactobacillus rhamnosus JCM 1136 on the blood parameters and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). In this study, first the probiotic bacteria L. rhamnosus JCM1136 were microencapsulated with coatings of sodium alginate and chitosan. Then, they were added to the food pellets and given to the fingerlings. For this purpose, 225 rainbow trout fingerlings (6.23 ± 0.17 g) in 5 treatments and each treatment with 3 replications were placed in California trays (220 × 30 × 15 cm). Treatment 1 (T1): Fish fed with 108 CFU/g microencapsulated probiotics with sodium alginate, treatment 2 (T2): fish fed with 108 CFU/g microencapsulated probiotics with sodium alginate and chitosan, treatment 3 (T3): fish fed with 108 CFU/g capsule-free probiotics, treatment 4 (T4): fish fed with probiotic-free sodium alginate-chitosan capsules and control treatment 5 (T5): fish fed with commercial free-probiotic and capsules pellets. At the end of the course, results indicated that the fishes fed with diet containing sodium alginate-chitosan microencapsulated probiotics in terms of blood parameters such as red blood cells, white blood cells, hemoglobin and hematocrit as well as the amount of carcass protein compared to control and other treatments were in better condition, which These differences were significant with control treatments fishes (p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture
  • Nutrition
  • Sodium alginate
  • Chitosan
  • Immunity