اثر پودر زردچوبه (Curcuma longa) بر شاخص های خونی و بررسی هیستوپاتولوژیک کبد، کلیه و روده در ماهی ازون‌برون (Acipenser stellatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، مازندران

2 گروه دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، مازندران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی افزودن اثر سطوح مختلف زردچوبه در جیره بر روی شاخص های خونی و بررسی هیستوپاتولوژیک کبد، کلیه و روده در ماهی ازون برون به مدت 60 روز اجرا گردید.بدین منظور تعداد 120 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 5/0 ± 45 گرم و طول 5/0 ± 26 سانتی متر در 12 استخر سیمانی توزیع شدند. ماهیان در 4 گروه با 4 جیره آزمایشی محتوی سطوح مختلف زردچوبه شامل :0 ، 5/0 ، 1 و 2 درصد فرموله شده تغذیه شدند. تغذیه ماهیان دو دوره آزمایش 3 بار در روز و به میزان 3 درصد از وزن بدن صورت گرفت.در پایان دوره شاخص های خونی و بررسی هیستوپاتولوژیک کبد، کلیه و روده ارزیابی شد. افزایش دز در 2 درصد زردچوبه در جیره غذایی باعث افزایش میزان هماتوکریت ، هموگلوبین ،RBC ، AST و ALT شد و اختلاف بین تیمار ها معنی دار بود( 05/0 >P ).همچنین نتایج نشان داد که با افزایش میزان دز در 2 درصد زردچوبه میزان WBC و ALB افزایش پیدا کرد اما اختلاف معنی داری بین تیمار ها مشاهده نشد( 05/0 P ). همچنین مقایسه میانگین لنفوسیت٬ نوتروفیل٬ مونوسیت و ائوزونوفیل در تیمارهای مختلف نشان می دهد که با افزایش دز میزان لنفوسیت و نوتروفیل افزایش و ائوزونوفیل کاهش یافته بطوریکه بیشترین میزان آن ها مربوط به تیمار 3 میباشد و اختلاف بین تیمارها معنی دار نبود( 05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of turmeric (Curcuma longa) on blood parameters and histopathological study of liver, kidney and intestine in juvenile Stellate sturgeon (Acipenser stellatus)

نویسندگان [English]

  • Elham Gholian 1
  • Seyed Mehdi Hoseinifard 2
  • Shayan Ghobadi 1
  • Reza Changizi 1
  • Hamed Manouchehri 1
1 Department of Aquaculture, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of Veterinary, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the Effect of different levels of turmeric on diet on Blood indicators and histopathological examination of liver, kidney and intestine in Juvenile Sevryuga. In this regard, 120 specimens were distributed in 12 Treatments (45 ± 0.5g) and (26 ± 0.5cm). The fish were fed in 4 groups with 4 experimental diets containing different levels of turmeric including: 0, 0.5, 1 and 2% formulated. At the end of the course , blood indices and histopathological examination of liver, kidney and intestine were evaluated. Increasing the dose of turmeric in 2% of the diet increased the amount of hematocrit, hemoglobin, RBC, AST and ALT and the difference between treatments was significant (P 0.05). The results of MCV ٬ MCH and MCHC analysis showed that the amount of the mentioned indicators decreased with increasing the dose of turmeric and the difference between the treatments was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kemin multi-enzyme
  • Carassius auratus gibelio
  • Growth
  • Blood biochemical factors