تأثیر ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina sp.) و اسید سیتریک بر شاخص‌های خونی و ایمنی بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، مازندران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، گیلان

3 بخش شیلات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، گیلان

10.22124/janb.2022.22126.1166

چکیده

این تحقیق برای تعیین میزان اثربخشی جلبک اسپیرولینا و اسیدی­کننده اسیدسیتریک بر شاخص‌های خونی و ایمنی ماهی کپور انجام شد. طراحی این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار، شامل تیمار شاهد (جیره غذایی پایه بدون افزودنی)؛ تیمار 1، جیره پایه مکمل شده با 05/0% اسیدسیتریک؛ تیمار 2، جیره پایه مکمل شده با 1/0% اسید سیتریک؛ تیمار 3، جیره پایه مکمل شده با 2/0% جلبک اسپیرولینا؛ تیمار 4، جیره پایه مکمل شده با 3/0% جلبک اسپیرولینا؛ تیمار 5، جیره پایه مکمل شده با 2/0% جلبک اسپیرولینا و 05/0% اسید سیتریک؛ تیمار 6، جیره پایه مکمل شده با  3/0% جلبک اسپیرولینا و 1/0% اسید سیتریک؛ تیمار 7، جیره پایه مکمل شده با  2/0% جلبک اسپیرولینا و 1/0% اسید سیتریک؛ و تیمار 8 ، شامل جیره پایه مکمل شده با 3/0% جلبک اسپیرولینا و 05/0% اسید سیتریک طراحی شد. تعداد 270 قطعه بچه‌ماهی کپور (21/1 ± 35/11 گرم) به مدت 8 هفته با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. در انتهای آزمایش شاخص­های خونی و ایمنی اندازه‌گیری شدند. بر اساس نتایج به­دست آمده مقدار هموگلوبین، هماتوکریت، نوتروفیل و لنفوسیت شاهد و تیمارهای غذایی اختلاف معنی‌دار داشتند (05/0>p ). همچنین، همه شاخص­های ایمنی (بجز تیمار 1 در شاخص IgM) در تیمارهای غذایی نسبت به شاهد از وضعیت بهتری برخوردار بودند (05/0>p ). در خاتمه این تحقیق نشان داد که جلبک اسپیرولینا در ترکیب با اسیدی کننده  اسید سیتریک می‌تواند باعث بهبود دستگاه ایمنی بچه ماهیان کپور شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Spirulina microalgae (Spirulina sp.) and acidifier citric acid on the hematological and immune indices in common carp fry, Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Hosseien Sabetmand 1
  • Hamid Faghani Langerudi 1
  • Abbasali Zamini 2
  • Babak Tizkar 3
1 Department of Fisheries, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Mazandaran, Iran
2 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Guilan, Iran
3 Aquatics and Fisheries Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Guilan, Iran
چکیده [English]

The study was designed to evaluate the effects of spirulina algae and the acidifying impacts of citric acid on the variation of hematological and immune indices in common carp, Cyprinus carpio. The study was completely random in design with nine treatments, 3 replicates and the control, which included using basic diet without any additives. The treatments included T1: basic diet supplemented with 0.5% citric acid; T2: basic diet supplemented with 0.1% citric acid; T3: basic diet supplemented with 0.2% spirulina extract; T4: basic diet supplemented with 0.3% spirulina extract; T5: basic diet supplemented with 0.2% spirulina extract and 0.05% citric acid; T6: basic diet supplemented with 0.3% spirulina extract and 0.01% citric acid; T7: basic diet supplemented with 0.2% spirulina extract and 0.01% citric acid; and T8: basic diet supplemented with 0.3% spirulina extract and 0.05% citric acid. For this purpose, 270 juvenile carp fish (mean weight: 11.35 ± 1.21 g) were fed with the experimental diets for 8 weeks. At the end of the trials, the number of white blood cells (WBCs), red blood cells (RBCs), Hb, HCT, differential white cells (lymphocyte, eosinophil, neutrophil and monocytes) were measured. The mean volume of red blood cells (MHC), mean concentration of cellular hemoglobin (MEHC) and immune indices of fish blood including Lysozyme, GM, and immunoglobulin were also measured. The results indicated significant differences in certain blood factors (i.e., HCT, neutrophil and lymphocyte) between experimental diet groups and the control (p < 0.05). In addition, certain immune indices in the experimental groups were at healthier levels than those in the control (p < 0.05). Finally, the study showed that spirulina algae combined with citric acid acidifier could enhance the body immune system of juvenile carp fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidifier
  • Spirulina
  • Immune system
  • Blood
  • Common carp