تأثیر پروبیوتیک Lactobacillus plantarum در جیره حاوی سطوح مختلف کنجاله سویا بر رشد و ریخت سنجی بافتی روده قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات افزودن پروبیوتیک در جیره حاوی آرد سویا بر رشد و ریخت­ سنجی بافتی (هیستومورفومتری) روده قزل­ آلای رنگین­ کمان انجام شد. 300 عدد بچه­ ماهی با وزن متوسط اولیه 2/0 ±  05/20 گرم در 12 واحد آزمایشی به مدت 90 روز توزیع شدند. جیره­ های آزمایشی شامل شاهد (سویای صفر + پروبیوتیک صفر)، سویای صفر + پروبیوتیک 1، سویای 20% + پروبیوتیک صفر، سویای 20% + پروبیوتیک 1، سویای 40% + پروبیوتیک صفر و سویای 40% + پروبیوتیک 1 بودند. در روز 30، بالاترین درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در جیره­ های صفر (پروبیوتیک صفر و 1) و 20% سویا حاوی پروبیوتیک مشاهده شد (05/0p<). در روز 60، افزودن پروبیوتیک به سویای صفر و 20% منجر به بالاترین افزایش وزن بدن شد (05/0p<). کمترین مقادیر وزن نهایی، افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در سویای 40% فاقد پروبیوتیک به­ دست آمد (05/0p<). ضریب تبدیل غذایی در جیره های حاوی %40 سویا افزایش یافت (05/0p<). در روز 90، وزن نهایی، درازای نهایی و نرخ رشد ویژه در ماهیان تغذیه­شده با سویای صفر (پروبیوتیک صفر و 1) و سویای 20% حاوی پروبیوتیک بالاترین مقدار را نشان داد (05/0p<). طبق مطالعات ریخت­ سنجی بافتی روده، در روز 60، بالاترین ارتفاع پرز با افزودن پروبیوتیک به سویای صفر مشاهده شد. ضخامت بافت پوششی روده با افزایش سطح سویا به 40% به­ طور معنی ­دار کاهش یافت (05/0p<). بیشترین ضخامت مخاط و یاخته ­های جامی در تیمارهای سویای صفر (پروبیوتیک صفر و 1) و سویای 20% حاوی پروبیوتیک مشاهده شد (05/0p<). طبق نتایج روز 90، با افزایش سطح سویا، ارتفاع پرز به­طور معنی­دار کاهش یافت (05/0p<). ضخامت بافت پوششی روده، ضخامت مخاط و تعداد یاخته جامی در تیمارهای حاوی 40% سویا کمتر از دیگر تیمارها بود (05/0p<). با توجه به مطالعه حاضر افزودن پروبیوتیک به سطح 20% سویا برای بهبود رشد و بافت­ شناسی روده مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Lactobacillus plantarum probiotic and different levels of soybean meal on growth and intestinal histomorphometry in rainbow trout diet

نویسندگان [English]

  • Asal Dabbagh 1
  • Hosein Oraji 1
  • Abdolsamad Keramat Amirkolaie 1
  • Zarbakht Ansari 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
2 Department of animal science, Faculty of animal science and fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The present study was performed to examine the effects of probiotic addition to diet containing soybean meal (SBM) on growth and intestinal histomorphometry of rainbow trout. A total of 300 fry with mean initial weight of 20.05 ± 0.20 g were distributed to 12 tanks for 90 days. Experimental diets were included control (SBM 0 + probiotic 0), SBM 0 + probiotic 1, SBM 20% + probiotic 0, SBM 20% + probiotic 1, SBM 40% + probiotic 0 and SBM 40% + probiotic 1. On the 30th day, the highest body weight increasing rate (BWI %) and specific growth rate (SGR) were observed in diet containing SBM 0 (0 and probiotic 1) and SBM 20% + probiotic. On the 60th day, adding probiotic to SBM 0 and SBM 20% led to the highest BWI (p < 0.05). The lowest values of final weight, BWI (%) and SGR were achieved in SBM 40% without probiotic (p<0.05). Feed efficiency ratio was elevated in diets containing SBM 40% (p<0.05). On the 90th day, final weight, final length and SGR were highest in fish fed SBM 0 (0 and 1 probiotic) and SBM 20% containing probiotic (p<0.05). According to intestinal histomorphometry, on the 60th day, the highest villus height was found by supplementation of probiotic to SBM 0 (p<0.05). Epithelium thickness was significantly reduced by increasing SBM level to 40% (p<0.05). The greatest mucous thickness and goblet cells were observed  in SBM 0 (0 and 1 probiotic) and SBM 20% containing probiotic groups (p<0.05). According to results on the 90th day, villus height was significantly decreased by SBM level increasing (p<0.05). Epithelium thickness, mucous thickness and goblet cell in diet containing SBM 40% were lower than those in the other treatments (p<0.05). Considering present study, addition of probiotic to SBM 20% is beneficent to improve growth rate and intestinal histology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean meal
  • Probiotic
  • Growth improvement
  • Intestinal sub-acute inflammation
  • Rainbow trout