اثر محیط کشت و غنی سازی روغن روی تولید و آنالیز تقریبی ریزکرم Panagrellus redivivus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الأنبیاء بهبهان، بهبهان، خوزستان

10.22124/janb.2022.22723.1175

چکیده

در این پژوهش اثر انواع محیط کشت و غنی سازی روغن بر رشد و سنجش تقریبی ریزکرم (میکروورم) بررسی شد. برای این منظور از سه ماده اصلی (آرد جوی دو سر، سیب­زمینی و آرد گندم) و ترکیب آنها به نسبت مساوی و دو نوع روغن گیاهی (آفتاب­گردان و کنجد) به­عنوان محیط کشت استفاده شد. بنابراین، 12 تیمار در 6 تکرار شامـل 4 محیط کشت و هر محـیط کشت بدون روغن، با روغـن آفتاب­گردان و با روغن کنجد در نظر گرفته شد. روغن به میزان 4/3% وزن کل محیط کشت استفاده شد. بعد از 12 تا 14 روز برداشت انجام شد. تولید و سنجش تقریبی ریزکرم­ها ثبت شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان تولید ریزکرم به­ترتیب در تیمار­های مخلوط، سیب­زمینی، جوی دو سر و گندم بیشترین مقدار بوده است. همچنین استفاده از روغن تأثیر معنی­داری بر میزان چربی ریزکرم داشت و باعث افزایش چربی کل بدن کرم شد. بیشترین میزان روغن در تیمار مخلوط آفتابگردان و کمترین در تیمار گندم بدون روغن مشاهده شد (05/0p<). از طرف دیگر، با افزایش روغن، درصد پروتئین کاهش یافت (05/0p<). تغییر محیط کشت بر میزان همه اسید­های آمینه اندازه­گیری شده بجز سیستئین تأثیر معنی­دار داشت، ولی اضافه کردن روغن به محیط کشت فقط روی برخی اسید­های آمینه یعنی آرژینین و تریپتوفان تأثیر معنی­دار داشت (05/0p<). در مجموع، نوع محیط کشت و افزودن روغن اثر معنی­داری روی میزان تولید و ترکیب بدن ریزکرم دارد و نشان می­دهد این نماتد قابلیت غنی­سازی بسیار خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of culture medium and oil enrichment on the production and approximate analysis of the microworm Panagrellus redivivus

نویسندگان [English]

  • Zohreh Varzidehranj
  • Mohammad Amini Chermahini
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of culture medium and oil enrichment on the growth and approximate analysis of microworm, Panagrellus redivivus were investigated. Three main ingredients (oat, potato, and wheat) and their mix in equal proportion, and two types of vegetable oil (sunflower and sesame) were used as cultivation medium. Therefore, 12 treatments in 6 replications including 4 culture mediums without oil, with sunflower oil, and with sesame oil were used. Oil was used as 3.4% of the total weight of the culture medium. After 12 to 14 days, harvesting was performed. Production and approximate analysis of microworms were recorded. The results showed that the amount of microworm production was the highest in mixed, potato, oat, and wheat treatments, respectively. Also, using oil exhibited a significant effect on the microworm fat and increased the total fat of the worm. The highest amount of oil was observed in the mixed-sunflower treatment, while the lowest in the wheat treatment without oil (p<0.05). On the other hand, by elevating in oil, the protein rate decreased (p<0.05). The type of culture medium displayed a significant effect on all measured amino acids except cysteine. However, the oil added to the culture medium only revealed a significant effect on some amino acids, i.e., arginine and tryptophan (p<0.05). In general, the composition of the culture medium and the addition of oil displayed a significant effect on the production and body composition of microworm exhibited that this nematode has a high enrichment capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Live food
  • Larvae
  • Aquaculture
  • Microworm
  • Enrichment