تأثیر مقایسه ای گنجاندن سطوح مختلف اسید آراشیدونیک در غذاهای کنسانتره و زنده بر رشد و شاخص های تولیدمثلی ماهی گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

10.22124/janb.2023.22550.1171

چکیده

در این مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف اسید آراشیدونیک (ARA; Arachidonic acid) در جیره­ کنسانتره و غذای زنده (ناپلیوس آرتمیا) بر شاخص­های رشد و تولیدمثلی ماهی گورخری (Danio rerio) بررسی شد. تعداد 400 قطعه بچه ماهی جوان یک­ماهه زبرا (با میانگین وزن اولیه 125/0 گرم) به­طور کاملاً تصادفی در 6 تیمار (هر کدام در سه تکرار) و در 18 آکواریوم 10 لیتری (با تراکم ذخیره­سازی 15 قطعه ماهی در هر آکواریوم) توزیع شدند. ماهیان با جیره­ کنسانتره حاوی سه سطح از ARA (صفر، 1 و 2% در جیره) و ناپلیوس آرتمیا (مرحله اینستار 2) حاوی سه سطح از ARA (صفر، 1 و 2% ARA) به­صورت روزانه به مدت 60 روز تا مرحله رسیدگی جنسی تغذیه شدند. نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشان ­داد که وزن نهایی بدن، درصد افزایش وزن بدن و شاخص­های تولیدمثلی ماهیان مولد متأثر از عملکرد توأم دو عامل (نوع غذا و سطح ARA) نبود (05/0>p). وزن بدن در ماهیان تغذیه شده با جیره کنسانتره حاوی 2% ARA به­طور معنی­دار بالاتر از دیگر تیمارها بود (05/0>p). بیشترین هماوری­های مطلق، نسبی و شاخص گنادی به­ترتیب در مولدین تغذیه شده با غذای کنسانتره فاقد ARA، ناپلیوس غنی­شده با 1 تا 2% ARA و ناپلیوس غنی­شده با 1% ARA حاصل شد (05/0>p). افزودن ARA در جیره کنسانتره فقط سبب تسریع رشد ماهی تا زمان رسیدگی جنسی شد، ولی زبراهای تغذیه شده با ناپلیوس غنی­شده با 1% ARA به­رغم وزن نهایی کمتر، دارای وزن گناد و هم­آوری نسبی به مراتب بالاتری در مقایسه با دیگر گروه­ها بودند (05/0>p). بر اساس نتایج و برای بهبود عملکرد تولیدمثلی پیشنهاد می­شود که ماهی گورخری در دو ماه قبل از تکثیر با ناپلیوس غنی­­شده با 1% ARA در مراکز تکثیر تغذیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative effects of the arachidonic acid enrichment of the concentrated food and live feed on growth rate and reproductive indices in zebrafish, Danio rerio

نویسندگان [English]

  • Reza Zarei Shamsabadi 1
  • Abolghasem Esmaeili Fereidouni 1
  • Shima Masoudi Asil 2
1 Fisheries Department, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, Mazandaran, Iran
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources & Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

In this study, the comparative effects of arachidonic acid (ARA) enrichment of the concentrated food and live feed (Artemia nauplius) were investigated on growth rate and reproductive indices in zebrafish (Danio rerio). Thirty-day-old juveniles (n = 400, with an average initial weight of 0.125 g) were randomly distributed in six treatments (each in three replicates) in eighteen 10-L aquariums (with a stocking density of 15 juveniles per aquarium). Fish were fed with concentrated diet containing three levels of ARA (0, 1 and 2% in the diet) and live feed (Instar II Artemia nauplii) in three levels of ARA (0, enriched with 1% and 2% of ARA) for 60 days until sexual maturity. The results of Two-Way ANOVA showed that the final body weight, body weight gain rate (%), and female’s reproductive indices were not affected by the combined effects of two factors; food type and ARA levels (p>0.05). Body weight in fish fed with concentrated diet containing 2% ARA was significantly higher than compared with the other treatments (p<0.05). The highest absolute and relative fecundities, and gonadosomatic index were obtained in females fed ARA-free concentrated diet, the enriched- Artemia with 1-2% ARA, and the enriched- Artemia with 1% ARA (p<0.05), respectively. The ARA enrichment in the concentrated diet only accelerated the growth rate of fish until sexual maturity for breeding. However, fish fed the enriched- Artemia with 1% ARA exhibited higher gonadal weight and much higher relative fecundity compared to other groups despite lower final weight (p<0.05). Based on the results and in order to improve the female’s reproductive performance in zebrafish hatcheries, it is suggested that fish fed the enriched Artemia with 1% ARA two months before reproduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arachidonic acid
  • Concentrated food
  • Live feed
  • Growth
  • Reproductive indices Zebrafish