اثرات جایگزینی روغن ماهی با روغن ذرت در جیره غذایی بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی خون بچه ماهیان انگشت قد سفید Rutillus kutum (Kamensky, 1901)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، گیلان

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی، گیلان

10.22124/janb.2023.23707.1183

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن ذرت در جیره غذایی و تأثیر آن بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بچه ماهیان سفید انگشت قد انجام شد. به این منظور، 240 عدد بچه ماهیان انگشت قد با میانگین وزنی 6/0 ± 05/6 گرم و میانگین درازای کل 3/0 ± 7 سانتی­متر در 12 مخزن با تراکم 20 عدد در هر مخزن و در چهار تیمار مختلف صفر (گروه شاهد)، ۲5، 5۰ و 75% روغن ذرت با جیره غذایی فرموله شده با درصد پروتئین، چربی و سطح انرژی یکسان در یک دوره هشت هفته­ای آزمایش شدند. بر اساس نتایج، در تیمارهای مختلف از نظر شاخص­های ضریب تبدیل غذایی، نرخ کارایی پروتئین، ضریب رشد، افزایش وزن، افزایش درازا، میانگین رشد روزانه، میانگین ضریب چاقی، درصد بازماندگی، درازای نهایی، وزن اولیه و وزن نهایی اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0<p). همچنین بررسی ترکیب لاشه بچه­ماهیان نیز بین تیمارهای مورد بررسی از نظر درصد رطوبت و درصد خاکستر لاشه اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد (05/0<p)، ولی از نظر درصد پروتئین و درصد چربی لاشه بین کلیه تیمارها اختلاف معنی­دار آماری به­دست آمد (05/0>p). بنابراین، بر اساس نتایج، جایگزینی تا سطح 75% روغن ذرت به جای روغن ماهی در ترکیب جیره بچه ماهیان سفید تأثیر منفی بر عملکرد رشد و بازماندگی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of replacing fish oil with corn oil in the diet on the growth performance and biochemical composition of Rutilus kutum (Kamensky, 1901) fingerlings

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Salavatian 1
 • Reza Rajabinejad 2
 • Shaghaeieg Mogaddam 2
 • Seyed Afshin Amiri sendesi 1
 • Rudabeh Rufchaie 1
 • Seyed Fakhraddin Mirhasheminasab 1
 • Mehdi Momeni Totkale 1
1 Inland Waters Aquaculture Research center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e Anzali, Guilan, Iran
2 Department of Fisheries, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Guilan, Iran
چکیده [English]

The high price of fish oil increases the cost of fish feed. So, using vegetable oils can significantly reduce its cost. Therefore, this study was investigated the effects of replacing fish oil with corn oil in the diet on the growth performance and biochemical composition of R. kutum fingerlings. In this study, twelve 100-L fiberglass tanks were used, each containing 20 fingerlings (6.05 ± 0.6 g in average weight and 7 ± 0.3 cm in average total length). The fish fed with four diets with the same protein, fat and energy including: T0 (control treatment), 25, 50 and 75% replacement of corn oil (T1, T2 and T3). The fingerlings were fed three times for 8 weeks and based on 3% of body weight. At the end of the experiment, growth rate, physical and chemical characteristics of water and biochemical composition of the carcass were measured. In this study, no statistically significant differences were observed between the treatments in terms of food conversion coefficient, protein efficiency coefficient, specific growth rate, body weight gain, length increase percentage, average daily growth, condition factor, survival rate, initial length, final length, initial weight and final weight (p>0.05). There was also no significant difference between the treatments in terms of carcass moisture and ash (p>0.05). However, significant differences were found in terms of the fish protein and fat among the treatments (p<0.05). Hence, the replacement of corn vegetable oil up to 75% with fish oil does not exhibit any negative effect on the growth performance of R. kutum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corn oil
 • Growth performance
 • Replacement
 • Rutillus kutum