اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله سویای تخمیر شده در جیره غذایی بر بـرخی شاخص های خونی و ایمنی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

2 موسسه تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، گیلان

3 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

10.22124/janb.2023.23378.1177

چکیده

این تحقیق برای تعیین اثر جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویای تخمیری در جیره غذایی بر برخی شاخص­های خونی و ایمنی در فیل­ماهی (Huso huso) انجام شد. به این منظور، 240 قطعه فیل­ماهی (3/4 ± 6/394 گرم) در هشت تیمار با سه تکرار توزیع شدند. تیمار­های غذایی شامل تیمار­ 1 (آرد ماهی)، 2 (آرد ماهی+متیونین و لایزین)، 3 (40% کنجاله سویای تخمیری)، 4 (60% کنجاله سویای تخمیری)، 5 (80% کنجاله سویای تخمیری)، 6 (40% کنجاله سویای تخمیری+متیونین و لایزین)، 7 (60% کنجاله سویای تخمیری+متیونین و لایزین) و 8 (80% کنجاله سویای تخمیری+متیونین و لایزین) بود. غذادهی ماهیان براساس اشتها و روزانه در سه نوبت طی 56 روز انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی­داری در مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت، MCHC، نوتروفیل، مونوسیت و ائوزینوفیل وجود ندارد (05/0p>). با وجود این، بیشترین تعداد گلبول سفید در تیمار 1، بیشترین تعداد گلبول قرمز در تیمار 2، بیشترین مقادیر MCV و لنفوسیت در تیمار 6 و بیشترین مقادیر MCH در تیمارهای 5­، 6 و 8 مشاهده شد (05/0>p). همچنین، بیشترین مقادیر لیزوزیم در تیمار4 و بیشترین مقادیر IgM و ایمونوگلوبین کل در تیمارهای 4 و 7 مشاهده شد (05/0>p). بر اساس نتایج، بهترین عملکرد شاخص­های خونی و ایمنی در جایگزینی 40 تا 60% آرد ماهی با کنجاله سویای تخمیری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing different levels of fermented soybean meal in diet on some hematological and immunological indices of Beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Ali Khodadoust 1
  • Majidreza Khoshkholgh 1
  • Hamid Allaf Noverian 1
  • Mahmoud Mohseni 2
  • Hossein Khara 3
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
2 International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Guilan, Iran
3 Department of Fishery, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of replacing fishmeal with fermented soybean meal on some hematological and immunological indices of Beluga, Huso huso. For this purpose, 240 Beluga (394.6 ± 4.3 g) were distributed in eight treatments (with three replications). The experimental treatments included T1: fish meal (FM), T2: (FM + methionine and lysine), T3: Fermented soybean 40% (FSBM40), T4: (FSBM60), T5: (FSBM80), T6: (FSBM40 + methionine and lysine), T7: (FSBM60 + methionine and lysine) and T8: (FSBM80 + methionine and lysine). During the 56-day feeding period, the fish were fed to apparent satiation three times daily. The results showed that there was no significant difference in hemoglobin, hematocrit, MCHC, neutrophil, monocyte and eosinophil values (p>0.05). However, the highest number of white and red blood cells was observed in the diets containing FM and FM + methionine and lysine, respectively (p<0.05). Furthermore, higher amounts of MCV and lymphocytes in T6 and higher amounts of MCH in T5, T6 and T8 were observed than in the other treatments (p<0.05). Also, the highest amounts of lysozyme were observed in T4. In addition, T4 and T7 exhibited higher amounts of IgM and total immunoglobulin than the other treatments (p<0.05). Based on the results, the best performance of hematological and immunological indices was observed in replacing 40-60% fishmeal with fermented soybean meal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sturgeon
  • Fish meal
  • Nutrition
  • Vegetable protein
  • Blood