اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله سویای تخمیر شده در جیره غذایی بر برخی شاخص های خونی و ایمنی فیل ماهی پرورشی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

3 هیئت علمی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

4 معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

5 هیات علمی- گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان

10.22124/janb.2023.23378.1177

چکیده

این تحقیق جهت تعیین اثر جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویای تخمیری در جیره غذایی بر برخی شاخص‌های خونی و ایمنی در فیل‌ماهی (Huso huso) در موسسه تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دریای خزر (ایستگاه چابکسر) و در پاییز 1400 انجام شد. بدین منظور، 240 قطعه فیل‌ماهی (3/4 ± 6/394 گرم) در هشت تیمار با سه تکرار توزیع شدند. جیره‌های غذایی شامل جیره‌ 1 (پودر ماهی)، 2 (پودر ماهی+متیونین و لایزین)، 3 (40 درصد کنجاله سویای تخمیری)، 4 (60 درصد کنجاله سویای تخمیری)، 5 (80 درصد کنجاله سویای تخمیری)، 6 (40 درصد کنجاله سویای تخمیری+متیونین و لایزین)، 7 (60 درصد کنجاله سویای تخمیری+متیونین و لایزین) و 8 (80 درصد کنجاله سویای تخمیری+متیونین و لایزین) بود. غذادهی ماهیان براساس اشتها و روزانه در سه نوبت طی 56 روز انجام شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی‌داری در مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت، MCHC، نوتروفیل، مونوسیت و ائوزینوفیل وجود ندارد (05/0p>). با این حال، بیشترین تعداد گلبول سفید در جیره‌ حاوی پودر ماهی، بیشترین تعداد گلبول قرمز در جیره‌ حاوی پودر ماهی به همراه اسید آمینه لایزین و متیونین، بیشترین مقادیر MCV و لنفوسیت در جیره‌ حاوی 40 درصد کنجاله سویای تخمیری به همراه اسید آمینه لایزین و متیونین و بیشترین مقادیر MCH در جیره‌های حاوی 80 درصد کنجاله سویای تخمیری، 40 و 80 درصد کنجاله سویای تخمیری به همراه اسید آمینه لایزین و متیونین مشاهده شد (05/0>p). همچنین، بیشترین مقادیر لیزوزیم در جیره‌ حاوی 60 درصد کنجاله سویای تخمیری و بیشترین مقادیر IgM و ایمنوگلوبین کل در جیره‌های حاوی 60 درصد کنجاله سویای تخمیری و 60 درصد کنجاله سویای تخمیری به همراه اسید آمینه لایزین و متیونین مشاهده شد (05/0>p). براساس نتایج، می‌توان گفت که بهترین عملکرد شاخص‌های خونی و ایمنی در جایگزینی 40 تا 60 درصد پودر ماهی با کنجاله سویای تخمیری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of replacing different levels of fermented soybean meal in diet on some hematological and immunological incides of Beluga (Huso huso Linnaeus, 1758)

نویسندگان [English]

  • Ali Khodadoust 1
  • Majidreza Khoshkholgh 2
  • Hamid Allaf Noverian 3
  • Mahmoud Mohseni 4
  • Hossein Khara 5
1 Guilan university
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
3 academic board of fisheries, faculty of natural resources, university of Guilan, sowmeh sara, Iran
4 Research Deputy
5 Department of Fisheries, College of Natural Resources, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of replacing fishmeal with fermented soybean meal on some hematological and immunological indices of Beluga (Huso huso). For this purpose, 240 Beluga (394.6 ± 4.3 g) were distributed in eight treatments (three replictions) at International Sturgeon Research Institute (Chabaksar) in autumn 2021. The experimintal diets include 1 (FM), 2 (FM+methionine and lysine), 3 (FSBM40), 4 (FSBM60), 5 (FSBM80), 6 (FSBM40+methionine and lysine), 7 (FSBM60+methionine and lysine) and 8 (FSBM80+methionine and lysine). During the 56-day feeding period, the fish were fed to apparent satiation three times daily. The results showed that there was no significant differenc in hemoglobin, hematocrit, MCHC, neutrophil, monocyte and eosinophil values (p>0.05). However, the highest number of white blood cells and red blood cells was observed in the diets containing FM and FM+methionine and lysine, respectively (p<0.05). Furthermore, the higher amounts of MCV and lymphocytes in the diet containing FSBM40+methionine and lysine and the higher amounts of MCH in the diets containing FSBM80, FSBM40+methionine and lysine and FSBM80+methionine and lysine were observed than the other diets (p<0.05). Also, the highest amounts of lysozyme were observed in the diet containing FSBM60. The diets containing FSBM60 and FSBM60+methionine and lysine had higher amounts of IgM and total immunoglobulin than others (p<0.05). Based on the results, it can be said the best performance of hematological and immunological indices was observed in replacing 40-60% fishmeal with fermented soybean meal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sturgeon
  • Fish meal
  • Nutrition
  • Vegetable protein
  • Blood