دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 22، دی 1401