ارزیابی پسماندهای میوه و سبزی روی شاخص‌های تغذیه‌ای نوزاد سوسک جو ، Zophobas morio (Fabricius, 1776) برای تغذیه آبزیان پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

سوسک جو یا سوپرورم (Coleoptera: Tenebrionidae) Zophobas morio ، حشره­ای با کاربردهای متنوع صنعتی است که در تولید خوراک طیور، آبزیان و برخی حیوانات خانگی قابلیت ویژه­ای دارد. در این بررسی تأثیر پسماندهای میوه و سبزی بر شاخص‌های تغذیه‌ای 1200 نوزاد سوپرورم در مدت 4 هفته در شرایط دمایی C° 1 ± 27، رطوبت نسبی 5 ± 60% و دوره‏ نوری 12 ساعت روشنایی بررسی شد. برای این منظور تیمارهای پوست موز، پوست خیار، پوست هندوانه، برگ کاهو و تفاله هویج به میزان 10 گرم روزانه در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از مقایسه شاخص‌های تغذیه‌ای نشان داد که کمترین و بیشترین مقدار هضم­پذیری نسبی به‌ترتیب روی بسترهای سبوس گندم (7%) و پوست هندوانه (97%) است. بیشترین مقادیر شاخص‌های بازدهی تبدیل غذای بلعیده شده و کارایی تبدیل غذای هضم شده مربوط به نوزادهای تغذیه شده از سبوس گندم + پوست هندوانه به ترتیب 25 و 42% بود. همچنین، کمترین مقادیر این شاخص­ها روی بستر پوست هندوانه (به ترتیب 50/4 و 80/5%) مشاهده شد. کمترین مقدار شاخص مصرف نسبی روی بستر سبوس گندم + پوست خیار(24/2) و بیشترین آن روی پوست هندوانه (25/22) مشاهده شد. علاوه بر این، بیشترین نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن به ترتیب روی بسترهای سبوس گندم + تفاله هویج و سبوس گندم + پوست خیار به­دست آمد (05/0>p). با توجه به برآیند نتایج به‌دست آمده، سبوس گندم + پوست هندوانه به عنوان بستر‌ی مناسب برای رشد و تغذیه این حشره معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of fruit and vegetable residues on nutritional indicators of barley beetle larvae, Zophobas morio (Fabricius, 1776) for farmed fish

نویسنده [English]

  • Abbas Arbab
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
چکیده [English]

Barley beetle or superworm Zophobas morio (Coleoptera: Tenebrionidae), is an insect with various industrial uses, which has a special ability in the production of feed for poultry, aquatic animals and some pets. In this study, the effects of fruit and vegetable residues on the nutritional indices of 1200 superworm larvae was investigated for 4 weeks under temperature conditions of 27 ± 1 °C, relative humidity of 60 ± 5% and photoperiod of 12 hours of illumination. For this purpose, the treatments of banana skin, cucumber skin, watermelon rind, lettuce leaf and carrot pomace (10 grams per day) were considered. The results of the comparison of the nutritional indicators showed that the lowest and highest relative digestibility values were found on wheat bran (7%) and watermelon rind (97%) substrates, respectively. The highest values of the indices of conversion efficiency of ingested food and also digested food related to larvae fed with wheat bran + watermelon rind were 25 and 42%, respectively. In addition, the lowest values of these indices were observed on the substrate of watermelon skin (4.50% and 5.80%, respectively). The lowest value of the relative consumption index was observed on the substrate of wheat bran + cucumber skin (2.24) and the highest value was observed on the watermelon rind (22.25). In addition, the highest specific growth rate and weight gain (%) were obtained on wheat bran + carrot pomace and wheat bran + cucumber peel substrates, respectively (p<0.05). According to the results obtained, wheat bran + watermelon rind is introduced as a suitable substrate for the growth and feeding of this insect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutritional indicators
  • Mass breeding
  • Alternative feed
  • Agricultural residues