اثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 بر بازماندگی و کیفیت آب بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تکثیر و پروش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

پروبیوتیک­ها به عنوان جایگزینی برای مواد شیمیایی و آنتی­بیوتیک­ها ثابت کرده­اند که در ارتقای آبزی­پروری موفق مؤثر بوده­اند، زیرا دارای توان بالقوه بهبود کیفیت آب و افزایش کیفیت ذخایر تولیدی هستند. هدف این تحقیق بررسی اثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 بر بازماندگی و کیفیت آب تخم چشم­زده تا بچه­ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. این بررسی در سه بخش 1: تخم­چشم­زده، 2: آلوین و 3: بچه ماهی با غلظت­های­ 106 × 1 و 107 × 1  CFU/mL (یاخته باکتری در میلی­لیتر آب پرورش) انجام شد. گروه شاهد باکتری دریافت نکرد. غلظت­های مذکور از باکتری، در بخش 1 در روزهای 1، 3 و 5؛ در بخش 2 به صورت دو روز در میان و در بخش 3 از روز 1 تا 20 یک روز در میان و از روز 20 تا 60 هر 4 روز یک بار به آب افزوده شد. نتایج نشان داد که افزودن مستقیم L. rhamnosus به آب پرورشی O. mykiss باعث بهبود فراسنجه­های کیفی آب (اکسیژن، pH، آمونیاک و آمونیوم) شد (05/0>p). همچنین، نتایج بخش دوم نشان داد که بیشترین درصد بازماندگی را گروه تخم چشم­زده (روز 1 تا 20) داشتند. بیشترین بازماندگی در بخش سوم در تیمارهای دریافت­کننده باکتری در گروه تخم چشم­زده (روز 1 تا 60) و آلوین (روز 8 تا 60) مشاهده شد. در مجموع، استفاده از باکتری در گروه تخم­های چشم­زده (CFU/mL  107) که از روز اول باکتری دریافت کرده بودند، نتیجه مطلوب‌تری را نشان داد. در نهایت افزودن مستقیم پروبیوتیک به آب پرورشی شیوه­ای اثرگذاربوده و موجب افزایش بازماندگی و بهبود فراسنجه­های کیفی آب قزل­آلای رنگین­کمان می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of water containing Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 on survival rate and water quality for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Machanlou
  • Ali Hajibeglou
  • Abdolmajid Hajimoradlou
Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

As an alternative to chemicals and antibiotics, probiotics have proven to be effective in promoting successful aquaculture. They can improve water quality and generate high-quality livestock. The current study aimed to investigate the effect of adding Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 to the rearing water on survival rate and water quality during spawning on juvenile stages of rainbow trout of Oncorhynchus mykiss. This study has been implemented in three groups (1: eyed eggs, 2: alevin, and 3: fry) and three treatments (1 × 106, 1 × 107 bacteria per mL of water, and a control group). The abovementioned bacterial concentrations in group 1 were added on the days 1, 3, and 5; in group 2, every other day; and in group 3, from the days 1 to 20 on every other day, and from 20 to 60 once every four days. The results showed that the direct addition of L. rhamnosus to the rearing water improved the water quality parameters (DO, pH, ammonia and ammonium; p<0.05). Also, according to the results of the second part, the highest survival rate (%) was observed in the eyed egg group (the days 1-20). The highest survival rate in the third part was found in the treatments receiving bacteria in the eyed egg (the days 1-60) and alevin (the days 8-60) groups. In general, the use of bacteria in the eyed eggs group (107 CFU/mL) that received bacteria from the first day exhibited a more favorable result. Finally, probiotics added directly into the rearing water is an effective method that causes increases survival and improves water quality parameters in O. mykiss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactobacillus rhamnosus
  • Oncorhynchus mykiss
  • Survival
  • Water Quality