اثرات سطوح مختلف پری بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی بدن و برخی شاخص-های بیوشیمیایی خون ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان، ایران

2 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

10.22124/janb.2023.24121.1195

چکیده

در این مطالعه به جهت استفاده از پری‌بیوتیک‌ها به عنوان یکی از بهترین راهکارها برای حفظ سلامت آبزیان پرورشی و افزایش مقاومت آنها در برابر عوامل بیماریزا، اثرات سطوح مختلف پری‌بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد، بترکیب بدن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهیان جوان کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 240 عدد ماهی در 12 تانک با حجم آبگیری100 لیتر در 4 تیمار با 3 تکرار به صورت تصادفی تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی به شرح تیمار شاهد: جیره غذایی پایه بدون گالاکتوالیگوساکارید، تیمار اول: 1 درصد گالاکتوالیگوساکارید، تیمار دوم: 2 درصد گالاکتوالیگوساکارید، تیمار سوم: 4 درصد گالاکتوالیگوساکارید بودند. لذا ماهیان دو بار در روز در حد سیری به مدت 56 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که گالاکتوالیگوساکارید استفاده شده منجر به بهبود عملکرد رشد و تغذیه‌ای، ترکیبات بیوشیمیایی بدن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی شده است. بنابراین تیمار غذایی حاوی 2 درصد گالاکتوالیگوساکارید در بین تیمارهای آزمایشی، بهترین عملکرد را از نظر مقدار وزن نهایی (08/58±1/32گرم)، ضریب تبدیل غذایی (05/0±36/1)، درصد پروتئین بدن (18/0±78/14)، پروتئین سرم خون (18/0±66/4 گرم در دسی‌لیتر)، گلوبولین (15/0±34/3 گرم در دسی‌لیتر) و سایر شاخص-های بیوشیمیایی خون نشان داد. لذا استفاده از 2 درصد گالاکتوالیگوساکارید در جیره غذایی اثرات مطلوبی بر عملکرد ماهیان جوان کپور معمولی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of galactooligosaccharide on growth, biochemical body composition, and blood indices of juvenile common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Foad Pour 1
  • Nasim Zanguee 2
  • Hamid Mohammadiazarm 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Khuzestan, Iran.
2 2. Assistant Prof., Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Khuzestan, Iran.
3 Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

In this study, in order to use prebiotics as one of the best solutions to maintain the health of farmed aquatic animals and increase their resistance against pathogenic instead of antibiotics, the effects of different levels of galatooligosaccharide (GOS) prebiotics on growth performance, biochemical body composition, and some blood serum indices were investigated. Therefore, two hundred and forty fish were randomly divided into 12 tanks with capacity of 100 L in four treatments with three replicates. Experimental treatments contained control, without GOS, first treatment: 1 % dietary GOS, second treatment: 2 % dietary GOS, and third treatment: 4% dietary GOS. Therefore, the fish were fed ad libitum two times per day for 8 weeks. The result showed that GOS improved growth and nutritional performance, body biochemical composition, and some blood serum indices in common carp. The treatment containing 2% GOS had the best performance in terms of final weight (32.58±1.08 g), food conversion ratio (1.57±0.09), protein content of body (14.78±3.77 %), serum total protein (4.66±0.18 g/dl), globulin (3.34±0.15 g/dl), and some other biochemical parameters of blood. Therefore, 2% dietary GOS had beneficial effects on performance of juveniles common carp fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common carp
  • Prebiotic
  • Growth
  • Biochemical body composition
  • Blood