اثرات سطوح مختلف پری بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی بدن و برخی شاخص های بیوشیمیایی خون ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان

10.22124/janb.2023.24121.1195

چکیده

در این مطالعه برای استفاده از پری­بیوتیک­ها به عنوان یکی از بهترین راهکارها برای حفظ سلامت آبزیان پرورشی و افزایش مقاومت آنها در برابر عوامل بیماریزا، اثرات سطوح مختلف پری­بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و برخی شاخص­های بیوشیمیایی خون ماهیان جوان کپور معمولی بررسی شد. به این منظور، تعداد 240 عدد ماهی در 12 مخزن با حجم آبگیری100 لیتر در 4 تیمار با 3 تکرار به صورت تصادفی تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی به شرح تیمار شاهد: جیره غذایی پایه بدون گالاکتوالیگوساکارید، تیمار اول: 1% گالاکتوالیگوساکارید، تیمار دوم: 2% گالاکتوالیگوساکارید، تیمار سوم: 4% گالاکتوالیگوساکارید بودند. ماهیان دو بار در روز در حد سیری به مدت 56 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که گالاکتوالیگوساکارید استفاده شده منجر به بهبود عملکرد رشد و تغذیه­ای، ترکیبات بیوشیمیایی بدن و برخی شاخص­های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی شده است. تیمار غذایی حاوی 2% گالاکتوالیگوساکارید در بین تیمارهای آزمایشی، بهترین عملکرد را از نظر مقدار وزن نهایی (08/1 ± 58/32 گرم)، ضریب تبدیل غذایی (09/0 ± 57/1)، درصد پروتئین بدن (18/0 ± 78/14)، پروتئین سرم خون (g/dL 17/0 ± 66/4)، گلوبولین (g/dL 07/0 ± 34/3) و دیگر شاخص­های بیوشیمیایی خون نشان داد. بنابراین، استفاده از 2% گالاکتوالیگوساکارید در جیره غذایی اثرات مطلوبی بر عملکرد ماهیان جوان کپور معمولی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of galactooligosaccharide on growth, biochemical body composition, and blood indices in juvenile common carp, Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Foad Pour
  • Nasim Zanguee
  • Hamid Mohammadiazarm
Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

In this study, in order to use prebiotics as one of the best solutions to maintain the health of farmed aquatic animals and increase their resistance against pathogens instead of antibiotics, the effects of different levels of galatooligosaccharide (GOS) prebiotics on growth performance, biochemical body composition, and some blood serum indices were investigated. Therefore, two hundred and forty fish were randomly distributed into 12 tanks with capacity of 100 L in four treatments with three replicates. Experimental treatments included control (no GOS added), T1: 1% dietary GOS added, T2: 2% dietary GOS, and T3: 4% dietary GOS. The fish were fed ad libitum two times daily for 8 weeks. The results showed that GOS improved growth and nutritional performance, body biochemical composition, and some blood serum indices in common carp. T2 exhibited the highest performance in terms of final weight (32.58 ± 1.08 g), food conversion ratio (1.57 ± 0.09), protein content of the body (14.78 ± 3.77%), serum total protein (4.66 ± 0.18 g/dL), globulin (3.34 ± 0.15 g/dL), and some other biochemical parameters of blood. Therefore, 2% dietary GOS had beneficial effects on performance of juveniles common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common carp
  • Prebiotic
  • Growth
  • Biochemical body composition
  • Blood