ارزیابی اثرات جایگزینی نسبی سطوح مختلف کنجاله سویا به جای آرد ماهی بر عملکرد رشد تاسماهی بالغ (Acipenser persicus) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، گیلان

10.22124/janb.2023.24102.1194

چکیده

بررسی حاضر به منظور ارزیابی اثرات جایگزینی نسبی سطوح مختلف کنجاله سویای روغن کشی شده به جای آرد ماهی بر عملکرد رشد تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) پرورشی طراحی و اجرا شد. در این راستا تعداد 80 عدد تاسماهی ایرانی پرورشی 4 ساله با میانگین وزنی 3850 گرم با 8 جیره ایزونیتروژنتیک و ایزولیپیدیک به مدت 52 هفته تغذیه شدند. جیره­های آزمایشی حاوی درصدهای مختلف کنجاله سویای روغن کشی  شده شامل صفر، 10، 15، 20% بدون آمینو اسید، 15 و 20% جایگزینی با اسیـد آمینه­های لایزین و متیونین و  15 و 20% جایگزینی با اسید آمینه های لایزین و متیونین و مکمل ال-کارنیتین بودند. بعد از 52 هفته هیچ­ اختلاف معنی داری بین WG، SGR، LX و PV ماهیان تیمارهای مختلف مشاهده نشد. نسبت بازده پروتئین و FE ماهیان تغذیه شده با جیرهDHSM0  به طور معنی­دار بالاتر از ماهیان تغذیه شده با جیره DHSM20+AA و DHSM15+AA بود. شاخص هپاتوسوماتیک ماهیان تغذیه شده DHSM0، DHSM10، DHSM15 وDHSM20 + AA+L.car. DHSM30 + AA+L.car. به طور معنی دار نسبت به ماهیان تغذیه شده با تیمار DHSM30 + AA بزرگ­تر بود. شاخص رشد غدد جنسی تحت تأثیر جیره غذایی دارای تغییراتی بودند. در این مطالعه، مشخص شد که اثر جیره­های غذایی حاوی کنجاله سویای روغن کشی شده دارای مکمل ال-کارنیتین بر دستگاه تولید مثل ماهیان ماده معنی دار و مثبت بود. نتایج مبین این مهم است که رشد سوماتیک در تاسماهیان ماده از جنس نر بیش­تر، ولی رشد غدد جنسی و مراحل رسیدگی جنسی آن نسبت به جنس نر به میزان قابل توجهی کمتر بوده است. بیش­ترین شاخص رسیدگی جنسی ماهیان نر در ماهیان تغذیه شده با جیره DHSM15 + AA+L.car.  ملاحظه شد، به طوری که در پایان دوره پرورش نشان داد که 75% آن­ها در مرحله چهار و 25% بقیه در مرحله III-IV رسیدگی جنسی قرار داشتند. افزودن مکمل ال­کارنیتین و مکمل اسیدهای آمینه ضروری مانند لایزین و میتونین به جیره غذایی حاوی کنجاله سویا تأثیر مثبت بر شاخص­های رشد و تولید مثلی در جیره کاربردی تاسماهی ایرانی داشت و احتمالاً ممکن است به نحو قابل ملاحظه­ای تولید بچه ماهیان را نیز بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of relative replacement of different levels of dehulled soybean meal (DHSM) with fish meal on growth performance of adult Persian sturgeon, Acipenser persicus

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Mohseni
 • Zabihallah Pazhand
 • Mirhamed Seyed Hosni
 • Ayoub Yousefi
 • Ali Halajian
 • Reza Ghorbani Vaghei
 • Toraj Sohrabi
 • Houshang Yeganeh
 • Sajjad Ghasemian
International Sturgeon Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Guilan, Iran
چکیده [English]

The present study was designed and implemented to evaluate the effects of relative replacement of different levels of dehulled soybean meal (DHSM) instead of fish meal on growth performance of adult Persian sturgeon (Acipenser persicus). In this study, a total of eighty 4-year-old Persian sturgeons (Acipenser persicus), with an average weight of 3850 g were fed with 8 isonitrogenetic and isolipidic diets for 52 weeks. Experimental diets include different percentages of dehulled soybean meal include 0, 10, 15, 20% without amino acid, 15 and 20% replacement with lysine and methionine, and 15 and 20% replacement with lysine and methionine and L-carnitine supplement (DHSM0, DHSM10, DHSM15, DHSM20, DHSM20+AA, DHSM15+AA, DHSM20+AA+L.car. DHSM15+ AA+L.car.). After 52 weeks, no significant difference was observed between weight gain (WG), specific growth rate (SGR), LX and PV in different treatments. The protein efficiency ratio and feed efficiency (FE) in DHSM0 was significantly higher than that of DHSM20+AA and DHSM15+AA. Hepatosotic index of fish in DHSM0, DHSM10, DHSM15, DHSM20 + AA+L.car. DHSM30 + AA+L.car. was significantly higher than that in DHSM30 + AA. Gonadosomatic index exhibited alterations under the influence of the diet.  Effect of diets containing dehulled soybean meal with L-carnitine supplement on the reproductive system of female fish was significant and positive. The somatic growth in female Persian sturgeon was higher than that of males. However, their gonadic growth and stages of sexual maturity were significantly lower than that in males. The highest sexual maturity index of male fish was observed in DHSM15 + AA+L.car diet, so that at the end of the rearing period, 75% of fish were in stage IV of sexual maturity and 25% in stage III-IV. Addition of L-carnitine and essential amino acid supplement such as lysine and methionine to the diet containing soybean meal displayed a positive effect on the growth and reproductive indicators in the functional diet of Persian sturgeon and probably can improve significantly the production of Persian sturgeon fry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Persian sturgeon (Acipenser persicus)
 • Dehulled soybean meal
 • Growth
 • Body chemical composition