ارزیابی اثرات جایگزینی نسبی سطوح مختلف کنجاله سویا به جای آرد ماهی بر عملکرد رشد تاسماهی نورس (Acipenser persicus) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

10.22124/janb.2023.24102.1194

چکیده

بررسی حاضر به منظور ارزیابی اثرات جایگزینی نسبی سطوح مختلف کنجاله سویای روغن کشی شده به جای آرد ماهی بر عملکرد رشد تاسماهی جوان پرورشی طراحی و اجرا گردید در این راستا تعداد 80 عدد تاسماهی ایرانی 4 ساله شامل 32 عدد نر و 48 عدد ماده، بر اساس مراحل رسیدگی جنسی و جنسیت با 8 جیره ایزونیتروژنتیک و ایزولیپیدیک به مدت 52 هفته تغذیه شدند. جیره های آزمایشی حاوی درصدهای مختلف کنجاله سویا شامل 0، 10، 15، 20% بدون آمینو اسید, 15 و 20% جایگزینی با آمینو اسید لایزین و متیونین و 15 و 20% جایگزینی با آمینو اسید لایزین و متیونین و مکمل ال کارنتین (DHSM0 , DHSM10, DHSM15, DHSM20, DHSM20+AA , DHSM15+AA, DHSM20+AA+L.car. DHSM15+ AA+L.car.) بودند. بعد از 52 هفته هیچگونه اختلاف معنی داری بین WG%، SGR و LX و PV ماهیان تیمارهای مختلف مشاهده نشد. نسبت بازده پروتئین و FE ماهیان تغذیه شده با جیره DHSM0 بطور معنی داری بالاتر از ماهیان تغذیه شده با جیره DHSM20+AA و DHSM15+AA بود. شاخص رشد گنادیک تحت تاثیر جیره غذایی دارای تغییراتی بودند. مشخص گردید که اثر جیره های غذایی حاوی کنجاله سویای روغن کشی شده دارای مکمل ال-کارنتین بر دستگاه تولید مثل ماهیان ماده مهم و مثبت بود. نتایج فوق مبین این مهم می باشد که رشد سوماتیک در تاسماهیان ماده از جنس نر بیشتر ولی رشد گنادیک و مراحل رسیدگی جنسی آن نسبت به جنس نر به میزان قابل توجهی کمتر است. بیشترین شاخص رسیدگی جنسی ماهیان نر در ماهیان تغذیه شده با جیره DHSM15 + AA+L.car. ملاحظه گردید، افزودن مکمل الکارنیتن و مکمل آمینو اسیدهای ضروری چون لیزین و میتونین به جیره غذایی حاوی کنجاله سویا تاثیر مثبت بر شاخصهای رشد و تولید مثلی در جیره کاربردی تاسماهی ایرانی داشت و احتمالاً می توان به نحو قابل ملاحظه ای تولید بچه ماهیان را نیز بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Acipenser persicus

نویسنده [English]

  • Mahmoud Mohseni
Research Deputy
چکیده [English]

بررسی حاضر به منظور ارزیابی اثرات جایگزینی نسبی سطوح مختلف کنجاله سویای روغن کشی شده به جای آرد ماهی بر عملکرد رشد تاسماهی جوان پرورشی طراحی و اجرا گردید در این راستا تعداد 80 عدد تاسماهی ایرانی 4 ساله شامل 32 عدد نر و 48 عدد ماده، بر اساس مراحل رسیدگی جنسی و جنسیت با 8 جیره ایزونیتروژنتیک و ایزولیپیدیک به مدت 52 هفته تغذیه شدند. جیره های آزمایشی حاوی درصدهای مختلف کنجاله سویا شامل 0، 10، 15، 20% بدون آمینو اسید, 15 و 20% جایگزینی با آمینو اسید لایزین و متیونین و 15 و 20% جایگزینی با آمینو اسید لایزین و متیونین و مکمل ال کارنتین (DHSM0 , DHSM10, DHSM15, DHSM20, DHSM20+AA , DHSM15+AA, DHSM20+AA+L.car. DHSM15+ AA+L.car.) بودند. بعد از 52 هفته هیچگونه اختلاف معنی داری بین WG%، SGR و LX و PV ماهیان تیمارهای مختلف مشاهده نشد. نسبت بازده پروتئین و FE ماهیان تغذیه شده با جیره DHSM0 بطور معنی داری بالاتر از ماهیان تغذیه شده با جیره DHSM20+AA و DHSM15+AA بود. شاخص رشد گنادیک تحت تاثیر جیره غذایی دارای تغییراتی بودند. مشخص گردید که اثر جیره های غذایی حاوی کنجاله سویای روغن کشی شده دارای مکمل ال-کارنتین بر دستگاه تولید مثل ماهیان ماده مهم و مثبت بود. نتایج فوق مبین این مهم می باشد که رشد سوماتیک در تاسماهیان ماده از جنس نر بیشتر ولی رشد گنادیک و مراحل رسیدگی جنسی آن نسبت به جنس نر به میزان قابل توجهی کمتر است. بیشترین شاخص رسیدگی جنسی ماهیان نر در ماهیان تغذیه شده با جیره DHSM15 + AA+L.car. ملاحظه گردید، افزودن مکمل الکارنیتن و مکمل آمینو اسیدهای ضروری چون لیزین و میتونین به جیره غذایی حاوی کنجاله سویا تاثیر مثبت بر شاخصهای رشد و تولید مثلی در جیره کاربردی تاسماهی ایرانی داشت و احتمالاً می توان به نحو قابل ملاحظه ای تولید بچه ماهیان را نیز بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تاسماهی ایرانی
  • (Acipenser persicus)
  • کنجاله سویای بدون روغن
  • رشد و ترکیب شیمیایی لاشه