مقایسه استفاده از اسید آمینه تورین به صورت مخلوط با غذا و اسپری بر عملکرد رشد و تغذیه و پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

3 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، فارس

5 دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان

6 دانشکده علوم و تکنولوژی، دانشگاه سانسینو، بنونتو، ایتالیا

چکیده

هدف از این مطالعه، مقایسه­ استفاده از اسید آمینه تورین به صورت مخلوط و افشانه با غذا بر عملکرد رشد و تغذیه، ترکیب لاشه و پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سی باس آسیایی (Latescalcarifer) (2/0 ± 62/13 گرم) بود. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار انجام شد. ماهیان به ­مدت 6 هفته با جیره­ های حاوی صفر (گروه شاهد)،10 گرم تورین به صورت افشانه (تیمار S) و 10 گرم به صورت مخلوط با غذا (تیمار M) در هر کیلوگرم غذا تغذیه شدند. در پایان آزمایش، وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی­ دار در تیمار S نسبت به گروه شاهد و تیمار M بالاتر بود (05/0>p). میزان چربی و رطوبت لاشه به ­طور معنی ­دار در تیمار M با گروه شاهد و تیمار S تفاوت داشت (05/0>p). با وجود این، میزان پروتئین لاشه در تیمارهای M و S تحت تأثیر قرار نگرفت (05/0<p). نتایج حاصل نشان داد که تورین جیره فاکتورهای بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی غیراختصاصی ماهی سی­باس آسیایی را بهبود نمی­ دهد (05/0<p). به­ طور کلی، می­ توان نتیجه­ گیری کرد که تغذیه ماهی سی­ باس آسیایی با جیره حاوی 10 ­گرم اسید آمینه تورین به صورت افشانه برای یک دوره 6 هفته ­ای، عملکرد رشد و تغذیه را افزایش می­ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the use of taurine in combination with feed and sprays in growth and feeding performance and physiological responses of Asian sea bass (Lates calcarifer)

نویسندگان [English]

 • Vahid Morshedi 1
 • Asma Ahmadi 2
 • Dara Bagheri 3
 • Ahmad Ghasemi 1
 • Hamed Aalamifar 4
 • Seyed Hossein Hoseinifar 5
 • Marina Paolucci 6
1 Department of Fisheries and Biology, Persian Gulf Research Institute, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Department of Fisheries Sciences, Faculty of Marine Science and Technology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Department of Fisheries Sciences, Faculty of Marine Science and Technology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran, Department of Fisheries Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
4 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
5 Departent of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
6 Department of Science and Technologies, University of Sannio, Benevento, Italy
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effects of adding taurine to diet as a mixture with feed and also as spray on growth and feeding performance, body composition and physiological responses of Asian sea bass, Lates calcarifer (13.62 ± 0.2 g). This study was carried out in a completely randomized design as three treatments with triplicates. Fish were fed with feed containing 0 (control group), 10 g/kg taurine in feed as mixture (treatment M) and 10 g/kg as spray on feed (treatment S) for 6 weeks. At the end of the experiment, final weight, weight gain, specific growth rate and feed conversion ratio were significantly higher in treatment S compared to the control and treatment M (p < 0.05). Carcass fat and moisture contents significantly varied in treatment M with the control and with treatment S (p < 0.05). However, carcass protein value was not influenced by supplemented tuarine (p>0.05). The obtained results indicated that dietary taurine did not enhance Asian sea bass blood biochemical factors and non-specific immune response (p>0.05). Overall, it can be concluded that feeding Asian sea bass with the diet supplemented by 10 g taurine as spray for a period of 6 weeks enhances the growth and feeding performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Taurine
 • Innate immunity
 • Blood biochemical factors
 • Growth performance
 • Asian sea bass (Lates calcarifer)