نویسنده = هومن رجبی اسلامی
اثر مقادیر مختلف بتاکاروتن کنجاله هویج در جیره غذایی، بر برخی شاخص های خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر Salmo caspius (Kessler, 1877)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-14

10.22124/janb.2021.20234.1147

رضا فراهانی؛ سید عبدالمجید موسوی؛ هومن رجبی اسلامی؛ مهدی شمسایی مهرجان


تاثیر نانوذرات کیتوزان حاوی اسید فولیک جیره بر شاخص های رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 2، تیر 1399، صفحه 49-62

10.22124/janb.2021.18764.1119

سحر فرحناک رودسری؛ سید عبدالمجید موسوی؛ هومن رجبی اسلامی؛ مهدی شمسایی مهرجان