نویسنده = علی حاجی بگلو
تأثیر سطوح مختلف کولین کلراید بر فلور باکتریایی روده بچه ماهی قزلذآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-8

10.22124/janb.2023.24805.1209

علی حاجی بگلو؛ عبدالرحمان مخمی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حسین رحمانی


مطالعه امکان تزریق اسپرم به درون تخمدان به منظور القاء تکثیر در ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi)

دوره 8، شماره 3، مهر 1401، صفحه 43-51

10.22124/janb.2023.24081.1191

علی حاجی بگلو؛ محمد سوداگر؛ محمد مازندرانی؛ معصومه ماچانلو


اثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 بر بافت روده بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-9

10.22124/janb.2023.23610.1179

معصومه ماچانلو؛ علی حاجی بگلو؛ عبدالمجید حاجی مرادلو