نویسنده = عبدالمجید حاجی مرادلو
اثر استفاده از پودر جلبک قرمز بر شاخص‌های رشد، برخی از شاخص های سرم و موکوس و الگوی پروتئینی موکوس در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 9، شماره 3، مهر 1402، صفحه 49-64

10.22124/janb.2024.26281.1228

فاطمه عبدالله نژاد؛ سید حسین حسینی فر؛ حامد پاک نژاد؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ محمد رضا ایمانپور


تأثیر سطوح مختلف کولین کلراید بر فلور باکتریایی روده بچه ماهی قزلذآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-8

10.22124/janb.2023.24805.1209

علی حاجی بگلو؛ عبدالرحمان مخمی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حسین رحمانی


اثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 بر بافت روده بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-9

10.22124/janb.2023.23610.1179

معصومه ماچانلو؛ علی حاجی بگلو؛ عبدالمجید حاجی مرادلو