نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 7
5. اثر محیط های کشت مختلف بر تولید ریزجلبک کلرلا (Chlorella sp.) با به کارگیری کودهای کشاورزی تجاری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-60

10.22124/janb.2020.16181.1086

غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع؛ نازنین معتمدی


6. تأثیر افزایش مواد معدنی جیره بر شاخص های رشد و پاسخ های خونی - ایمنی در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-130

10.22124/janb.2020.16602.1088

ابراهیم متقی؛ غلامرضا رفیعی؛ علیرضا واقفی؛ باقر مجازی امیری؛ عیسی ابراهیمی درچه